Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Sanatçıları Test

07.09.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

 

1. “Âşık , Türk Halk Edebiyatında 15. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’
söyleyen bir sanatçıdır.”
Günümüzde, yukarıda parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?ÖYS 81
A)Âşıklığın güç bir uğraş olması
B) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi
C) Aydın sanatçıların âşıkların görevini üstlenmesi
D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendirmemesi
E) Günümüz insanının şiire önem vermemesi

2. “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”
Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? ÖYS 81
A) Aşk derdine derman bulunamayışı
B) Sevgiliye duyulan özlem
C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
E) Aşk acısından duyulan mutluluk

3. “Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır? ÖYS 81
A) Güzel gitti diye pınar ağladı
B) Ak kuğular sökün etti yurdundan
C) Gül budanmış dal dal olmuş
D) Kara yerde mor menekşe biter mi
E) Gözlerim kapıda kulağım seste

4. “Beni ağlan beni kim, üstüme gelmez ölicek
Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı”
Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz? 81
A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir.
C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur
D) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır.
E) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.

5. (I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber
(II) Bakarım, bakarım sılam görünmez
Birincisi Baki’den, İkincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, hangisi söylenemez? 82
A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
C) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatımıdır.
E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.

6. Yurt ve millet sevgisi ile şiirler yazmıştır. Şiir, mensur şiir, deneme ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. Nükteli vecizeleri de vardır. Vatan, bayrak, millet, hürriyet, kahramanlık, tarih, aşk ve tabiat konularında sade dille eserler vermiştir. Bayrak şairi olarak bilinir. Kıbrıs Rubaileri, Nisan gibi rubailerden oluşan eserleri de vardır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Necip Fazıl

B) Yavuz Bülent Bakiler
C) Arif Nihat Asya

D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ziya Gökalp

7. Duygusal yönü ağır basan memleket şiirlerini içtenlikle ve ince bir söyleyişle yazmıştır. Beş Hececiler’e katılamadan hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Tiyatroları ve şiirleri ile öne çıkar. Koçyiğit Köroğlu, Köşe Başı önemli tiyatro eserleridir. Şiirleri
“Şiirler” adlı eseriyle yayınlanmıştır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Ahmet Haşim

B) Oktay Rıfat
C) Ahmet Kutsi

D) Orhan Veli
E) Faruk Nafiz

8. Akıcı bir dil kullanan yazarın eserleri gözlemlere yer veren gerçekçi eserlerdir. Yöresel ağızlara çok yer verir. Kenar mahalle insanının hayatını, acılarını, çalışan çocukları, Çukurova’daki işçileri, kırsal yöre insanını çarpıcı bir dille anlatır. Toplumsal gerçekçidir. Sarhoşlar, Arkadaş Islıkları, Grev, 72. Koğuş önemli
eserleridir.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Attila İlhan

B) Orhan Kemal
C) Yaşar Kemal

D) Kemal Tahir
E) Reşat Nuri

9. Öykü, roman, tiyatro, anı, fıkra ve mizahi yazaı türlerinde eserler vermiştir. Güzel, akıcı, açık ve yalın bir dili vardır. Her yaştan kişinin rahatlıkla okuyabileceği bir yazardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla yazar. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adlı eserleri ile tanınır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Sait Faik B) Ömer Seyfettin
C) Necip Fazıl D) Refik Halit
E) Memduh Şevket

10. Öykü ve roman yazarımızdır. Öykülerinde küçük insanları, silik karakterli kişileri anlatır. Yalın bir söyleyişi vardır. Çehov tarzı hikayelerin ustasıdır. Kahramanlarında yaşama sevinci ve umut dikkati çeker. Öyküleri anlatım sanatının henüz aşılmamış
örnekleridir. Sıradan olayları basit bir dille anlatır. Roman alanında Ayaşlı ve Kiracıları; öyküde ise Otlakçı, Mendil Altında önemli eserleridir.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Sait Faik B) Memduh Şevket
C) Ömer Seyfettin D) Reşat Nuri
E) Ahmet Rasim

11. Hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Kaldırımlar B) Han Duvarları
C) Mum Işığında D) İstanbul’u Dinliyorum
E) Küçük Ağa

12. Öykü, roman ve oyunlarıyla tanınır. Genç cumhuriyetin idealleri, Anadolu insanının hayatı, idealist memurlar eserlerinde başlıca konudur. Tek yönlü olan kahramanları bir ideali temsil eder.
Romanları gözlem ürünüdür. Çalıkuşu adlı romanı ile ünlenir. Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece diğer romanlarından bazılarıdır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Memduh Şevket B) Reşat Nuri
C) Refik Halit D) Mehmet Kaplan
E) Necip Fazıl

13. Çehov tarzı hikayeler yazar. Halktan kişileri, küçük insanları, balıkçıları, zayıf ve güçsüz insanları, azınlıkları ve onların sorunlarını, yaşayışlarını anlatır. İzlenimler ve duygular konudan daha öndedir. Halk ağzı ve söyleyişlerine çok yer vermiştir. Türk
öykücülüğünün en büyük yazarlarındandır. Onda insan sevgisi çok yer tutar. Semaver, Sarnıç önemli hikayelerinden ikisidir.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Memduh Şevket B) Refik Halit
C) Ömer Seyfettin D) Sait Faik
E) Orhan Kemal

14. Serbest şiirin öncüsü olarak bilinir. Şiirde Şairaneliğe, ölçü ve kafiyeye karşı çıkmıştır. Halk diliyle gündelik hayatı, sıradan insanları ve konuları dile getirir. Şiirlerinin yanı sıra hikaye, eleştiri ve deneme yazmıştır. Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Bütün Şiirleri önemli eserleridir. La Fontaine Masallarını ve bazı Nasrettin Hoca fıkralarını nazma dökmüştür.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Oktay Rıfat Horozcu B) Melih Cevdet Anday
C) Attila İlhan D) Orhan Veli
E) Halit Fahri Ozansoy

15. Toplumsal gerçekçi bir şairdir. Şiirleri ile öne çıksa da roman, gezi yazısı, deneme, anı, fıkra türlerinde de yazmıştır. Barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek gibi konuların yanı sıra; aşk, ölüm, bunalım, yalnızlık gibi şahsi konuları da işlemiştir. Şiirlerinde simgeler ve lirik söyleyiş ön plandadır. Duvar, Sisler Bulvarı önemli
şiirleridir. Hangi Batı, Gerçeklik Savaşı deneme türündeki eserleridir.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Attila İlhan B) Yaşar Kemal
C) Orhan Kemal D) Kemal Tahir
E) Ahmet Muhip Dranas

16. Dil ve anlatıma çok önem veren şair eserlerinde genellikle kendini anlatır. Aşk, ölüm, hayata bağlılık, mutsuzluk, yaşlılık gibi konuları çokça işler. Onda yaşama sevinci ve ölüm korkusu daima ön plandadır. Şiirlerinde Bodler ve Valeri’nin etkileri çok açıktır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Cahit Sıtkı B) Attila İlhan
C) Arif Nihat D) Halit Fahri Ozansoy
E) Orhan Veli

17. Aşağıdaki eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları
B) Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
C) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları
D) Attila İlhan – Kadınlar Savaşı
E) Reşat Nuri Güntekin – Kurtlar Sofrası

18. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden değildir?
A) Kenan Hulusi Koray B) Orhan Seyfi Orhon
C) Yaşar Nabi Nayır D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Ziya Osman Saba

19. Sanat hayatına şiirle başlamış; din, tasavvuf, siyaset ile ilgilenmiştir. Roman, hikaye, tiyatro türlerinde deeserler veren sanatçı, hece ölçüsünü, Türkçe’nin ses özelliklerini başarıyla kullanmıştır. Öz değerlere bağlılığını işlediği konularla ortaya koymuştur. Tohum, Bir Adam Yaratmak önemli piyesleridir. Çile,
Kaldırımlar, Örümcek Ağı başarılı şiirlerinden birkaçıdır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Peyami Safa B) Mehmet Akif
C) Yahya Kemal D) Orhan Kemal
E) Necip Fazıl

20. Fecr-i Âti ve daha sonra Milli edebiyat ilkelerinden etkilenmiştir. Aruza Veda adlı ile şiiri ile aruz ölçüsünden vazgeçmiş hece ile yazmaya başlamıştır. Aşk, ölüm, yaşlılık temalarını işler. Hecenin beş şairinden biridir.
Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir?
A) Faruk Nafiz B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek D) Halit Fahri Ozansoy
E) Yusuf Ziya Ortaç

 

CEVAPLAR

1.B 2.E 3.A 4.D 5.B 6.C 7.C 8.B 9.D 10.B11.E 12.B 13.D 14.D 15.A 16.A 17.E 18.B 19.E 20.D

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta