10 Edebiyat Anonim Halk Edebiyatı Test

09.09.2016 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. I. Anonim halk edebiyatı, halkın ortak ürünü kabul edilen
sözlü ve yazılı eserleri kapsar.
II. Halk öyküleri, türküler, mâniler, atasözleri, bilmeceler,
seyirlik halk oyunları (karagöz, ortaoyunu, meddah),
anonim halk edebiyatı kapsamına girer.
III. Halk ozanları anonim ürünlerin saklayıcısı, taşıyıcısı
gibi görevler yaparlar.
IV. Anonim şiire meraklı kimseler de bu ürünleri “tezkire”
adı verilen uzun defterlere yazmışlardır.
V. Anonim halk edebiyatı örnekleri belli bir ezgiyle söylenir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde
anonim halk edebiyatıyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiirinin oluşmasına imkân sağlayan zihniyetle ilgili değildir?
A) Sanatsal kaygılardan uzak; aşk, ayrılık gibi bireysel
konular işlenir.
B) Halk kendi yaşam gerçeğini, en iyi yine kendi diliyle
anlatabilir; dil süsten, özentiden uzak, anlaşılır ve
yalındır.
C) Anonim halk şiiri ürünleri, ağızdan ağıza dolaşan
ürünlerdir, bu yüzden ilk doğdukları andaki
biçimleri ve özleri zamana ve yöreye göre değişebilir.
D) Şiirlerdeki tema, konu ve duygu, söylendiği dönemin
zihniyetini yansıtır çünkü bu ürünler toplumsal yaşamla
iç içedir.
E) Osmanlı Devleti döneminde şehirlerde sarayın
ya da devlet yönetiminin çevresinde yaşayan aydın
zümrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre türküler
arasında yer almaz?
A) Çocuk Türküleri
B) Doğa Türküleri
C) Usullü Türküler
D) Aşk Türküleri
E) Kahramanlık Türküleri

4. Atlıyı attan indiren
Mazlumu tahta bindiren
Ahı acıyı dindiren
Helimoğlu’m yatar şimdi
Bu ağıt örneğinin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirde tunç kafiye kullanılmıştır.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Sözcük hâlinde redif kullanılmamıştır.
E) Şiirin kafiye düzeni aaab’dir.

5. Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun
Gördün güzelleri beni unuttun
Sılaya gelmeye yemin mi ettin
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı
Yukarıdaki türkünün yapısı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Üçer dizelik bent ve ikişer dizelik kavuştak bölümünden
oluşmuştur.
B) 6+5=11ʼli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Uyak düzeni aaa bb şeklindedir.
D) İlk bentte görülen kafiye tam kafiyedir.
E) Kavuştak bölümünde sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.

6. Kar yağıyor inceden
Gül açılır goncadan
Ben yâri kıskanırım
Yerdeki karıncadan
Bu mâninin dize sayısı ve uyak düzenine göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedekli mâni

B) Düz mâni
C) Karşılıklı mâni

D) Ayaklı mâni
E) Kesik mâni

7. İlkbahara yaz derler
Güzel söze naz derler
Kime derdim söylesem
Bu dert sana az derler
Kendin ettin kendine
Yana yana gez derler
Bu yedekli mâni örneğinden aşağıdaki yorumlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Eleştirel bir yaklaşım söz konusudur.
B) Yaşanılan durumun sebebi âşığın kendisidir.
C) Âşık, içinde bulunduğu durumdan memnun değildir.
D) Âşık, çevresindeki kişilerden aşkı için destek görmektedir.
E) Sevgiliye söylenen güzel söz beğenilmemektedir.

8. • Ürünlerin ilk söyleyenleri zamanla unutulmuştur.
• Sözlü bir şiir geleneğidir; bu nedenle ürünler, söylendikleri
dönemin ve yörenin dil özelliklerini taşır.
• Yalın bir halk dili kullanılmıştır.
• Ezgiyle iç içe olan bu ürünler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
• Ürünler, halkın mizah anlayışını, keskin zekâsını, değer
yargılarını yansıtır.
Yukarıda dil ve anlatım özellikleri verilen edebî dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlü edebiyat
B) Yazılı edebiyat
C) Anonim halk edebiyatı
D) Âşık edebiyatı
E) Tekke edebiyatı

9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde anonim halk
edebiyatının ürünleri verilmişir?
A) Mâni, türkü, tuyuğ, tekerleme
B) Ağıt, sagu, türkü, mâni
C) Türkü, mâni, ağıt, tuyuğ
D) Ninni, tekerleme, sagu, mâni
E) Türkü, mâni, ağıt, ninni

10. Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı
Yukarıdaki şiirin ahenk unsurları için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) “I” harfleriyle aliterasyon yapılmıştır.
B) “ol’’ sesleriyle tam kafiye oluşmuştur.
C) Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
D) 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) Şiirin kafiye düzeni aaba’dır.

11. Başı bölük bölük dumanlı dağlar
Duman eylenir mi kar olmayınca
Bana derler güzel gönlünü eyle
Gönül eylenir mi yar olmayınca
Dağlar yakışığı kar olmayınca
Eller yakışığı yar olmayınca
Bu türkü nazım şeklinin ahenk unsurları, yapı ve zihniyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cinaslı kafiye örneklerine yer verilmiştir.
B) Bent ve kavuştak bölümünden oluşmaktadır.
C) Sözcük hâlinde redif kullanılmıştır.
D) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) Ayrılık acısının âşığa acı, üzüntü vermesi dile getirilmiştir.

12. Vay vay demeye geldim
Kaymak yemeye geldim
Meramım kaymak değil
Yâri görmeye geldim
Bir mâniden alınan bu şiirin dil ve anlatım özellikleri
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halkın kendi doğal diliyle üretildiği için Arapça, Farsça
etkisi pek yoktur.
B) Bu şiirin en güçlü yanlarından biri imge dünyasını
kuran mazmunlar sisteminin olmasıdır.
C) Yalın, akıcı bir anlatımın egemen olduğu bir şiirdir.
D) Doğdukları andaki biçimleri ve özleri zamana ve
yöreye göre değişebilir.
E) Ezgiyle iç içe olan bu ürünler hece ölçüsüyle ve
dörtlük nazım birimiyle söylenmiştir__

 

cevap anahtarı

1.A  2. E   3. C  4. A-    5.D  6. B  7. D  8. C  9. E  10. C  11. A  12. B

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta