İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ile İlgili Test

15.12.2015 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Türkçe sözcüklerin yanında Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.
B) Ölçü, dil ve öz bakımından millî bir edebiyattır.
C) Edebî ürünler o dönemin göçebe kültürü ve felsefesine göre şekillenmiştir.
D) Doğa sevgisi, kahramanlık, aile sevgisi, aşk gibi temalar işlenmiştir.
E) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.

2. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile iki şad öle yite kazandım… Ben kendim kağan oturduğumda her yere gitmiş olan millet öle yite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi… Ondan sonra, Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım…
Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Türeyiş Destanı
C) Kutadgu Bilig
D) Orhun Abideleri
E) Ergenekon Destanı

3. Sözlü edebiyat dönemini doğru anlamak için bazı sözcüklerin anlamlarını bilmek gerekir. Örneğin “yuğ”,( I ) genel yas törenlerine verilen isimdir. Bu törenlerde, ölen kişinin ardından söylenen şiirlere “koşuk”( II ) denir. Bugünkü atasözünün karşılığı ise o dönemde “sagu”( III )dır. Törenleri “şaman (baksı)( IV )denilen büyücü, hekim, ozan olarak görülen kişiler yönetirdi. Söylenen şiirlere eşlik eden telli sazlara ise “kopuz”( V ) denirdi.
Yukarıda tırnak içinde verilen ve numaralanmış sözcüklerden hangilerinde açıklaması yanlış verilmiştir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) V ve I

4. Körkle kövşek tokılıg Güzel, nazik yapılı
İnimiz erding küvez a Küçüğümüzdün, ey yiğit!
Ögke kangka sevitmiş Anaya babaya sevdirmiş
[İnimiz] erding kadaş a Küçüğümüzdün ey kardeş!
Neçükin yana birgerü Ne için, hep beraber,
Birlekiye ünüp üçegü Birlikte büyümüşken üçümüz
Negülüg titding özüngin Ne diye feda ettin kendini
Bizni birle barmadıng Bizim ile varmadın?
Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma
B) Sagu
C) Destan
D) Koşuk
E) Sav

5. I. Edebî ürünlerin söyleyeni belli değildir.
II. Başlangıcından XII. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.
III. Sözlü Dönem’in başlıca edebiyat ürünleri koşuklar, destanlar, savlar ve sagulardır.
IV. Sagu adı verilen şiirler halk edebiyatındaki “ağıt” nazım türüne karşılık gelir.
V. Dinî konuların ele alındığı destanlar bu dönemin en önemli ürünleridir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “Sözlü Edebiyat Dönemi” ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. ve III.    B) II. ve IV.    C) II. ve III.    D) IV. ve V.    E) II. ve V.

6. I. Düzyazıyla yazılan eserlerin yanında dinî törenlerde söylenen şiirler de görülür.
II. Ürünler, Göktürk ve Uygur alfabesi ile verilmiştir.
III. Orhun Abideleri Uygur alfabesi ile yazılmıştır.
IV. Nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür.
V. Uygurca yazılan eserlerde Mani ve Buda dinlerinin etkisi görülür.
Yazılı Dönem ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.    C) III.   D) IV.   E) V.

7. Kırgız Türkleri arasında ortaya çıkan destan, Kazak- Kırgız Türk kültür dairesi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu destanın XI. veya XII. Yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. Destanın kahramanı da Satuk Buğra Han gibi İslamiyet’i yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla beraber destanda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Bazı varyantları 400.000 mısra olan destan, Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak-Kırgız dairesinin kültür belgeseli niteliğindedir. Dünyanın en uzun destanıdır.
Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cengiz Han Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Battal Gazi Destanı
D) Manas Destanı
E) Köroğlu Destanı

8. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler “doğal destan” örneğidir?
A) Oğuz Kağan-Gılgamış-Şinto-Kalevela
B) Gılgamış-İgor-Kalevela-Kurtarılmış Kudüs
C) Oğuz Kağan-Şinto-Kaybolmuş Cennet- Şehname
D) Nibelungen-İlyada-Kaybolmuş Cennet-İŞinto
E) Çılgın Orlando-Oğuz Kağan-Nibelungen- Mahabarata

9. MÖ VII. yüzyılda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır. Daha sonra bu hükümdar İranlılar tarafından hileyle öldürülmüştür. Onun İran destanındaki adı Afrasyab’dır. Ölümünden sonra söylenmiş bir sagu Divanü Lügati’t Türk’te yer alır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ergenekon Destanı
B) Attila Destanı
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Manas Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

10. ŞİİR Günümüz Türkçesiyle
Agdı bulut kükreyü            Bulut gürleyerek yükseldi
Yağmur tolı sekrüyi           Yağmur, dolu yağdı
Kalık anı ügriyü                  Rüzgâr önüne kattı
Kança barır belgüsüz        Nereye gider bilinmez
Türlük çeçek yarıldı           Rengârenk çiçekler açıldı
Barçın yadım kerildi          İpek yaygılar serildi
Uçmak yeri körüldi            Cennet yeri görüldü
Tumluk yana kelgüsüz      Soğuklar artık gelmez
Yukarıdaki şiirin türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Semai
B) Destan
C) Sagu
D) Koşuk
E) Gazel
11. Aşağıdakilerden hangisi, Türk destanlarında yer alan motiflerden biri değildir?
A) Işık
B) Kurt
C) Çiçek
D) Ağaç
E) Rüya
12. Doğu Göktürk tarihi ile ilgili bilgiler içerir. Söylev türündedir. Türk tarihi, Türk toplumunun yaşam biçimi, dünya görüşü ile ilgili bilgiler içerir. Kitabelerin bir yüzü Göktürk alfabesiyle, bir yüzü Çince yazılmıştır. Kitabeleri 1893’te Wilhelm Thomsen çözmüştür.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sekiz Yükmek
B) Divan-ı Lügati’t- Türk
C) Altun Yaruk
D) Irk Bitig
E) Orhun Abideleri

1 -A 2-D 3-B 4-B 5-E 6-C 7-D 8-A 9-E 10-D 11-C 12-E

Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta