12. Edebiyat Konu Anlatımı- Toplumcu Gerçekçi Eserler

20.03.2015 tarihinde 12.Sınıf Türk Edebiyatı Konu Anlatımı kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ ESERLER

(Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Sadri Ertem,  Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Necati Cumalı, Aziz Nesin, Mahmut Makal, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz, Abbas  Sayar, Dursun Akçam)

Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik, 1930’lardan  1980’lere kadar özellikle roman alanında varlığını güçlü bir  biçimde sürdürmüştür.  Toplumcu gerçekçi bakış doğrultusunda işçilerin, dar gelirlilerin dünyası, köydeki yaşam tarzı sunulmuş, köyden kente göçün ortaya koyduğu sorunlar, toplumcu dünya görüşüne uygun olarak sergilenmiştir.

1930’larda üretilen Anadolu insanının gerçeğini, toplumsal değişimle yaşanan sancıları anlatan öyküler ve romanlar, toplumcu gerçekçi edebiyatın kuruluşunun ilk örnekleri niteliğindedir. Sabahattin Ali, özellikle Anadolu’ya yönelme ve ne anlattığı kadar nasıl anlattığına da önem veren nitelikli roman ve hikâyeleriyle toplumcu gerçekçilerin öncülerden biridir.

Toplumcu gerçekçi eser veren yazarların bir bölümü özellikle köy sorunlarına yönelmişlerdir.

Tanzimat döneminde Nabizade Nazım’ın Karabibik kitabıyla başlayan köye yönelmenin ilk başarılı örnekleri Ebubekir Hazım Tepeyran’ın “Küçük Paşa” ve Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı yapıtlarıyla Milli Edebiyat döneminde verilmiştir. 1950’Ii yıllarda Köy Enstitülü yazarların çabalarıyla köy olgusu romanlarda daha farklı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır.

Köy Enstitülerinde yetişen köy kökenli yazarlar konularını daha çok toprağa bağlı insanların hayatlarından alan eserler yazmışlardır. Anadolu köy ve kasabalarına yönelmişlerdir.

Mahmut Makal’ın 1950’de köy notlarını içeren “Bizim Köy”adlı kitabının yayımlanmasıyla, Fakir Baykurt ve Talip Apaydın gibi yazarların eserleriyle köye ve köy hayatına ilgi daha da artmıştır.

1960’lardan itibaren Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Yaşar Kemal gibi yazarlar köy – kasaba konularını işlemeyi sürdürürken Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin gibi yazarlar bir süre sonra kent insanının ve büyük kentin sorunlarını da ele alan konulara

yönelmişlerdir.

Toplumcu Gerçekçilerin Özellikleri

 1. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur.
 2. Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkar.
 3. Roman ve hikâyelerde çok sağlam bir kurgu görülmez.
 4. Eserlerde köylü ağızlarına oldukça fazla yer verilmiştir.
 5. Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ağa-köylü, öğretmen-imam, zengin-fakir, halk-yönetici, güçlü-güçsüz, aydın-cahil ve büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler gibi konular üzerinde yoğunlaşmışlar.
 6. Yazar okuyucuyu kendi doğrultusunda yönlendirmek ister.
 7. Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için araçtır.
 8. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiş.

DÖNEMİN SANATÇILARI

 1. SADRİ ERTEM (1900 – 1943)

 1930’Iu yıllarda, konularını köylünün, işçinin, orta sınıfın sıkıntılarından alan romanlar yazmıştır.

 Sanatsal üsluba karakter ve duygu tahlillerine önem vermemiştir. Yani estetiği düşünmemiş; sadece ekonomik, sosyolojik, sınıfsal gerçekleri anlatmaya çalışmıştır.

Eserleri:

Roman: Çıkrıklar Durunca, Bir Varmış Bir Yokmuş, Düşkünler, Yol Arkadaşları

Hikâye: Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı indir Bacayı Kaldır, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu

 

 1. SABAHATTİN ALİ (1907 – 1948)

 Toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır.

 Şiirler, hikâyeler, romanlar yazmış, çeviriler yapmıştır.

Sabahattin Ali, 1930’lu yıllarda öyküye gerçekçi ve yeni bir soluk getirmiştir.

 Öykülerinde, tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla anlatmıştır.

 İnsanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir biçimde yansıtmayı başarmıştır.

 Şiirlerini halk şiirinden esinlenerek yazmıştır. Romanlarında da insanın ruhuna ayna tutmuş ve gerçeğe bu aynadan bakmış, okurların gerçekliği daha derinden algılamasını sağlamıştır.

 Markopaşa adlı mizahi dergiyi çıkaranlar arasında (Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz’la birlikte) yer almış, bu dergide başyazılar yayımlamıştır.

Eserleri:

Öykü: Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk

Şiir: Dağlar ve Rüzgâr

Roman: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna

 1. KEMAL TAHİR (1910 -1973)

 Toplumcu gerçekçi bir romancıdır.

 Hapishane yaşamını, Kurtuluş Savaşı’nı, tarihi, köy yaşamını ve eşkıya hikâyelerini konu edindiği romanlarıyla tanınmıştır.

 Tasvire önem veren yazarın eserlerinde anlaşılır bir dili ve yalın bir anlatımı vardır.

 Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlattığı, Osmanlı toplumunun gelişim sürecinin Batı’dan farklı olduğunu ileri sürdüğü tezli romanı “Devlet Ana” romanıyla ve Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edindiği “Yorgun Savaşçı” romanlarıyla tanınmıştır. “Yol Ayrımı” romanında da Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki çok partili hayata geçiş denemesini anlatmıştır. Bu romanları aynı zamanda tarihi roman türündedir.

 Ekonomik kaygıyla polisiye roman türünün önemli eseri olan Mayk Hammer’ın yerli versiyonlarını yazmıştır.

Eserleri:

Roman: Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları,  Rahmet Yolları Kesti, Esir Şehrin Mahpusu, Bozkırdaki Çekirdek, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı

 

 1. AZİZ NESİN (1916 -1995)

 Toplumcu gerçekçi bir yazardır.

 “Markopaşa” adlı mizahi hiciv dergisini çıkaranlar arasındadır.

 Dünyaca tanınmış mizahi öykü yazarıdır.

Eserleri:

Roman: Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Zübük

Öykü: Toros Canavarı, Damda Deli Var, Fil Hamdi, Sizin Memlekette Eşek Yok Mu?

 

 1. ORHAN KEMAL (1914 -1973)

 Toplumcu gerçekçi bir yazardır.

 Gerçek adı “Mehmet Raşit Öğütçü” olan yazar daha çok öyküleriyle tanınır.

 Öyküleri dışında oyun, roman ve senaryolar da yazmıştır.

 Öykü ve roman kişilerini, günlük konuşma diliyle ve yerel  sözcüklerle konuşturmadaki ustalığı dikkat çekmiştir.

 Çukurova’nın sanayileşmesini ve işçi sorunlarını, tarımın  makineleşmesi ve ırgatların sıkıntılarını, mahpusları, bekçileri gardiyanları… konu edinmiştir.

Eserleri:

Öykü: Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Önce Ekmek, Mahalle Kavgası

Roman: Baba Evi, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği, Avare Yıllar, Gurbet Kuşları

 

 1. YAŞAR KEMAL (1923 -2015 )

 Toplumcu gerçekçi bir yazardır.

 Asıl adı Kemal Sadık Göğçeli’dir.

 Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını dile getirdiği röportajları ile tanınmaya başlamıştır.

 1953-54’te Cumhuriyet’te tefrika edilen ilk romanı “İnce Memed” büyük ilgi uyandırmıştır. Türkiye’de tarımdan sanayileşmeye geçiş evresi olarak nitelenebilecek 1950’li yıllarda, Çukurova’nın geniş biçimde makineleşmeye açılması ve verimli topraklar üzerindeki ağalar arası rant savaşının kızışması, bunun yoksul Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları Yaşar Kemal’in romanlarının ilk evresinin ana temasını oluşturmuştur.

 Ağa baskısı karşısında dağa çıkan eşkıya “İnce Memed”le yazar, bir destan kahramanını anlatırken aynı zamanda toplumsal yapıdaki aksaklıkların da eleştirisini yapar.

 “Teneke”, Çukurova yöresindeki çeltik ağalarına karşı mücadele eden ve köylünün yanında yer alan genç ve idealist bir kaymakamın trajik öyküsünü işler, “aydının mücadele gücü”nü dile getirir. Daha sonra bu romanı iki perdelik oyun biçiminde sahneye uyarlamıştır.

 Halk öykücülüğünden yola çıkarak, sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik öykülerini “Üç Anadolu Efsanesi” adıyla yeniden kaleme almıştır.

 Yaşar Kemal 70’li yılların ortalarından itibaren yazarlığında  yeni bir yönelimin ürünleri olarak nitelenebilecek ürünler vermeye başlar. “AI Gözüm Seyreyle Salih”,

“Kuşlar da Gitti” ve “Deniz Küstü” romanlarında yazar ilk  kez Çukurova dışına çıkarak kenti ve deniz insanını konu edinmiştir.

 Anadolu insanının sözlü anlatım geleneğinin ürünleri  olan destanlardan, ağıtlardan, halk öykülerinden, masallardan, türkülerden ve çağdaş roman tekniklerinden yararlanarak vardığı bireşim ve üslup onu her bakımdan özgün bir çağdaş sanatçı kimliğine ulaştırmıştır.

 Kurduğu imge ve mit dünyası, benzetmeler, betimlemeler, doğanın tüm yönleriyle anlatımı, kullandığı dil, yerel sözcükler ve deyimler, atasözleri, yakarışlar, sövgüler onun anlatımını canlı ve etkileyici kılmıştır.

 Anlatımındaki özgünlük “düşle gerçeği, doğayla insanı iç içe” vermedeki başarısından kaynaklanmaktadır.

 Şiirsel üslubu ve olağanüstü düş gücüyle, modern romanla epik anlatım biçimlerini başarıyla bağdaştırması onu özgün ve güçlü kılmıştır.

 Eserlerinde kullandığı bölgesel sözler ve deyimlerle ilgili  Ali Püsküllüoğlu tarafından Yaşar Kemal Sözlüğü adlı bir kitap yayımlanmıştır.

Eserleri:

Roman: İnce Memed, Teneke, “Dağın Öteki Yüzü” üçlemesi (“Orta Direk”, “Yer Demir Gök Bakır”, “Ölmez Otu”), “Akçasazın Ağaları” dizisi (“Demirciler Çarşısı Cinayeti”, “Yusufçuk Yusuf”), “Hüyükteki Nar Ağacı”, “Kimsecik” üçlemesi (“Yağmurcuk Kuşu”, “Kale Kapısı”, “Kanın Sesi”),

Ağrıdağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, AI Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti, Deniz Küstü, “Bir Ada Hikâyesi” üçlemesi (“Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana”, Karıncanın Su içtiği”,  “Tanyeri Horozları”),

Hikâye: Sarı Sıcak

Derleme: Ağıtlar, Üç Anadolu Efsanesi (Derleme – Özgün Anlatı)

Röportaj: Bu Diyar Baştan Başa, Allah’ın Askerleri (Röportaj- Öykü)

Deneme – Fıkra: Taş Çatlasa

Folklor Denemeleri: Sarı Defterdekiler

Antoloji: Gökyüzü Hep Mavi Kaldı (Sabahattin Eyüboğlu’yla birlikte yazmıştır.

Konuşma ve Yazıları: Ağacın Çürüğü, Zulmün Artsın, Baldaki Tuz, Ustadır Arı

 

 1. NECATİ CUMALI (1921 – 2001)

 Şiir, hikâye, roman ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir.

 Gözlemlerinden yola çıkarak toplumsal sorunları ele almıştır.

 Ege bölgesinin kırsal insanının yaşantısını anlatmıştır.

 Sinemaya da uyarlanmış olan “Susuz Yaz” adlı eserini hem tiyatro hem de hikâye biçiminde kaleme almıştır.

Eserleri:

Şiir: Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkıları

Roman: Tütün Zamanı (Zeliş), Yağmurlar ve Topraklar,  Viran Dağlar

Hikâye: Ay Büyürken Uyuyamam, Dila Hanım

Tiyatro: Susuz Yaz, Nalınlar, Boş Beşik, Ezik Otlar, Yeni Çıkan Şarkılar ya da Juliet

 

 1. SAMİM KOCAGÖZ ( 1916 -1993)

 Toplumcu gerçekçi sanat anlayışı doğrultusunda ürünler vermiştir.

 Hikâyelerin konularını yaşadığı Söke çevresinden ve Menderes vadisinin toprak sorunlarından almış, alışılmış teknik ve anlatıma bağlı kalarak sınıfsal çelişkileri, ekonomik nedenlerle değişen düzen ve dünya görüşlerini incelemiştir.

Eserleri:

Roman: İkinci Dünya, Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikâyesi, Onbinlerin Dönüşü, Kalpaklılar, Doludizgin, Bir Karış Toprak,  Bir Çift Öküz, İzmir’in içinde, Tartışma, Mor Ötesi, Eski Toprak

Hikâye: Telli Kavak, Sığınak, Sam Amca, Cihan Şoförü,

Ahmet’in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız,  Alandaki Delikanlı, Gecenin Soluğu

 

 1. KEMAL BİLBAŞAR (1910 -1983)

 Konularını özellikle Batı Anadolu kasabalarından almıştır.

 İnançlar, gelenek ve töreler, hayat görüşleri, çıkar çatışmaları ve yerli renklerle beslenmiş olayları gelenekçi  bir anlatışla işlemiştir.

 Refik Halit’le başlayan memleket hikâyeciliğini, eleştirel ve sert bir gerçekçilik içerisinde ele almıştır.

 “Cemo” romanıyla geniş kesimlerce tanınmış ve sevilmiştir.

Eserleri:

Roman: Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü

Hikâye: Anadolu’dan Hikâyeler, Irgatların Öfkesi, Cevizli Bahçe

 

 1. MAHMUT MAKAL (1933 – )

 Yazarlık hayatına yeni bir köy öğretmeni olarak Varlık dergisine gönderdiği köy mektupları ve notlarıyla başladı.

 Bu notların toplandığı “Bizim Köy” kitabı geniş bir ilgi uyandırdı; edebiyatımızda köy edebiyatı çığırını başlattı.

Eserleri:

Notlar (hikâyemsi izlenimler): Bizim Köy, Köyümden, Hayal ve Gerçek, Memleketin Sahipleri

 

 1. TALİP APAYDIN (1926 – )

 İlk şiir ve hikâyeleri Köy Enstitüleri Dergisi’nde yayımlanmıştır.

 Köy gözlemlerini notlar halinde kaleme almıştır.

 Konularını köy ve kasaba olaylarından alan hikâye ve romanlar yazmıştır.

Eserleri:

Köy Notları: Bozkırda Günler

Şiir: Susuzluk

Hikâye: Ateş Düşünce, Öte Yakadaki Cennet, Koca Taş, O Güzel İnsanlar (çocuklar için), Yolun Kıyısındaki Adam, Duvar Yazıları, Kökten Ankaralı, Hendek Başı, Hem Uzak Hem Yakın

Roman: Sarı Traktör, Yarbükü, Emmioğlu, Ortakçılar (Sonraki basımda Ortakçının Oğlu adıyla basılmıştır), Define, Köylüler, Tütün Yorgunu

 

 1. FAKİR BAYKURT (1929 – 1999)

 Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlardandır.

 Hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir.

 Özellikle Orta Anadolu bölgesini konu edinmiştir.

 İçinde doğup yetiştiği köylülerin hallerini anlatmaya çalışmıştır.

 İnsanları, okurları aydınlatmayı, daha ileriye taşımayı görev edinmiştir.

Eserleri:

Roman: Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Onuncu Köy, Kaplumbağalar,  Tırpan

 

 1. DURSUN AKÇAM (1930 – 2003)

 Gazete ve dergilerdeki röportajlarıyla edebiyat dünyasına girmiştir.

 Kuzey Doğu Anadolu’nun köy ve kasaba hayatını, dertlerini sergileyen, etkili ve yalın eserler yazmıştır.

Eserleri:

Gözlemler ve Köy Notları: Analar ve Çocukları

Anı – inceleme: Doğu’nun Çilesi

Röportaj: Kan Çiçekleri

Hikâye: Ölü Ekmeği, Taş Çorbası, Köyden indim Şehire, Haley

Roman: Kanlı Dere’nin Kurtları

 

 1. ABBAS SAYAR (1923 -1999)

 Edebiyata şiirle başlayan yazar sonraları roman türündeki ürünleriyle edebiyatımızda tanınmıştır.

 Köy gerçekliğini döneminin köy edebiyatçılarından farklı olarak kendine has bir üslupla yansıtmıştır.

 Yozgatlı olan ve burada uzun yıllar yaşayan yazar, yapıtlarında genellikle Orta Anadolu’yu anlatmıştır.

 “Yılkı Atı” romanıyla geniş kesimlerce sevilmiştir. Yılkıya (başıboş) bırakılan bir atın doğadaki yaşam mücadelesini  arka planda köy gerçekliğini, halkın yoksulluğunu da

vererek anlatmıştır.

 Oldukça şiirsel, günlük konuşma dilinin deyimlerin zenginleştirdiği bir dil ve anlatımı vardır.

Eserleri:

Roman: Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak, Anılarda Yumak Yumak

Hikâye: Yorganımı Sıkı Sar

Şiir: Gönül Sandal

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.