10.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Nova Yayınları – Halk Şiiri–türkü Sayfa 142

08.03.2015 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.

Halk Şiiri

Anonim Halk Şiiri (Mâni, Türkü)

  1. Türkünün nakaratını gösteriniz. Nakaratın türküye hangi açıdan katkı sağladığını söyleyiniz.

Rabb’im nasib eyle bize karayı

Evvelden karayı sonra sılayı

Şiirde ahengin sağlanmasında katkı sağlamıştır.

 

  1. Türkünün ölçüsünü duraklarıyla birlikte gösteriniz.

Rab b’im na sib ey le/  bi ze ka ra yı     6+5 = 11’li hece ölçüsü

Ev vel den ka ra yı / son ra sı la yı        6+5 = 11’li hece ölçüsü

 

  1. Murat Reis Türküsü’ne hâkim ruh hâlini söyleyiniz.

Memleketinden uzakta olan bir insanın ruh halini yansıtıyor.

  1. a) Türküde ahenk hangi ögelerle sağlanmıştır? Kitabınızdaki şiiri bestelenmiş hâliyle CD’den

dinleyiniz. Ahenk özelliklerini inceleyiniz.

Bir gemimiz var telli va   -rak    -li    -rek   zengin.k   -li redif       asonans: i, e,a

Yelkenleri kırmızı yeşil di rek     -li                                                   aliterasyon: l,k,r

Tayfamız da vardır arslan yü  rek  -li

Rabb’im nasib eyle bize karayı          nakarat

Evvelden karayı sonra sılayı               nakarat

 

Bir gemimiz vardır topa day   an     maz     -an tam k,  – maz redif

Tayfaları gaflet almış uyur uy   an   maz                    asonans: a,i ,   aliterasyon:  z,m n

Derler ölüm gelmiş gönül in  an   maz

Rabb’im nasib eyle bize karayı           nakarat

Evvelden karayı sonra sılayı                 nakarat

 

Üsküdar ardında var idi b  ağ     lar    -ağ tam k,  lar  redif

Murad Reis durmuş dümende ağ   lar

On bir ay deyince göründü d   ağ     lar

Rabb’im nasib eyle bize karayı            nakarat

Evvelden karayı sonra sılayı                  nakarat

 

Bir kuşcağız geldi kondu se   ren     e    -ren  zengin k,    -e redif

Bizden selam olsun dosta yâ   ren   e

Bir Acem kölesi karay(ı) gö      ren   e

Rabb’im nasib eyle bize karayı                 nakarat

Evvelden karayı sonra sılayı                      nakarat

Sözcük tekrarı: Rabb’im nasib eyle bize karayı/  Evvelden karayı sonra sılayı, bir,

Ölçü: 11’li  hece ölçüsü

Kafiye düzeni:         aaabb, ccccbb,dddbb,eeebb,

b.Türkünün musiki ile ilgisine dair neler söyleyebilirsiniz?

Türküde son iki dize tekrar edilerek musiki oluşturulmuş. Ayrıca

 

  1. Türkünün kafiye düzenini tahtada gösteriniz. Türkünün ses ve anlam kaynaşmasından oluşan

birimlerini belirleyiniz. Bunlara ne ad verildiğini söyleyiniz.

Kafiye düzeni:   aaabb, ccccbb,dddbb,eeebb,

bu birimlere bent denir.

 

  1. Türkünün teması nedir? Her bendin konusunu bularak temayı oluşturan yardımcı ögeleri gösteriniz.

Memleket özlemi

  1. Metne göre türküyü yakan kimse ne kadar zamandır karadan ayrı yaşamaktadır?

“On bir ay deyince göründü dağlar”  on bir ay karadan ayrı yaşamıştır.

 

  1. Okuduğunuz metni sınıfa getirdiğiniz ve daha önce incelediğiniz divan şiiri örnekleri ile şekil,

dil ve konu bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları panoya asınız.

Türkü halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Sade bir dil kullanılır. Hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlüklerden veya bentlerden  oluşur. konu olarak ölüm, ayrılık, gurbet, yiğitlik, hasret gibi temalar işlenir.

Divan şiirimde dil süslü ve sanatlıdır. Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılır. Arapça ve farsça sözcüklere bolca yer evrilir. Kalıplaşmış ifadelere( mazmun) yer evrilir. Konu olarak aşk, övgü,  tasavvuf , kadın, şarap, rindlik gibi konular işlenir.

 

  1. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında aynı konuyu işleyen şiir örneklerini türkü metni ile sosyal

gerçeklik ve ifade biçimleri açısından karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Halk edebiyatında sevgili tipi somuttur. Divan edebiyatında ise soyuttur.  Halk edebiyatında dil ve anlatım sade, divan edebiyatında ise sülü ve sanatlıdır.

  1. Türkünün dil ve anlatım özelliklerini açıklayınız.

Sade ve akıcı bir dil kullanılmış. Yabancı kelime ve kavramlara yer verilmemiş. Sanatlı anlatımdan uzak bir dil kullanılmıştır.

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

sena
13 Mart 2015 - 14:30

diğer sayfalarn cevabınıda verseniz daha iyi olur