10. Sınıf dil ve Anlatım Kitabı Cevapları- Öğün Yayınları- Anlatım Türleri- Sayfa 101-102-103-104

08.01.2015 tarihinde 10. SInıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 101

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
 • Tartışma, öyküleme, açıklama, betimleme anlatım türlerinden bazılarıdır. ( D)
 • Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri, öğretici metinlerde kullanılır. ( Y)
 • Öyküleyici anlatımda dilek kipleri kullanılır. (Y )
 • Kelimelerin dil bilgisi kuralları çerçevesinde yan yana gelmesine bağlaşıklık denir. (D )
 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
 • Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek amacıyla yan yana gelmesine …BAĞDAŞTIRMA denir.
 • Anlatılan konu ve hususların okuyucunun gözünde canlandırılacak şekilde ifade edildiği anlatı

m türüne BETİMLEME…. denir.

SAYFA 102

 1. Sözcükler anlamlı ses birimleridir. Başka bir deyişle nesnelerin ve varlıkların yerini tutan birer göstergedir. Aslında özel adlar dışında hiçbir sözcük, tek bir nesnenin adı değildir. Çünkü bir sözcük,

kimi yönleriyle ötekilerden ayrılan, birbirlerine daha çok benzeyen, türdeş birçok nesnenin ortak   adıdır. Söz gelimi “çiçek” sözcüğü belli bir çiçeğin değil, çiçek olma özelliği taşıyan tüm bitkilerin

ortak adıdır. Dünyadaki benzer özellikler taşıyan bazı bitkilerin ötekilerden ayrılarak farklı bir küme

oluşturduklarının anlaşılmasıyla, “çiçek” sözcüğü o kümenin adı olmuştur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. A) Tanımlama
 2. B) Abartma
 3. C) Örnekleme
 4. D) Karşılaştırma
 5. E) Genelleme

 

 1. Yazınsal yaratıcılığın gizi, ana dilde, ana dilin söz değerlerindedir. Buna erişmesi, yazarın, ozanın

öncelikle ana dilini, onun söz değerlerini sevmesine bağlıdır. Bu sevgiden yoksunsa kişi, gerçek anlamda yaratıcı olamaz. Büyük bir ozan da yaratıcılığın dilde, sözcüklerde olduğunu söylüyor. şöyle diyor sözcükler için: “Onların önünde ben diz çökerim, bana kalk deyinceye değin kıpırdamam. Kısaca, değer veririm onlara; arkalarından giderim sözcüklerin; izlerim onları. işte ben böylesine severim sözcükleri.”

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) Değişik cümle türleri kullanılmıştır.
 2. B) Alıntıya yer verilmiştir.
 3. C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
 4. D) İkileme kullanılmıştır.
 5. E) Açıklama yapılmıştır.

2011 YGS

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
 • Dil ögelerinin birbirleriyle oluşturdukları anlam bağıntısına …BAĞDAŞIKLIK… denir.
 • Bir cümle veya metinde anlaşılması güç cümlelerin kullanılmaması ve her okuyanın aynı

şeyi anlamasına ……AÇIKLIK……. denir.

 • İfadenin hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi, ses akışını bozan ve söylenmesi güç seslere

ve sözcüklere yer verilmesi …AKICILIK…. özelliğidir.

 • Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir bir bilgi özelliği taşıyan

ve söyleyenin kişisel duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ifadeler …….NESNELLİK…..

 • Kaynaktan çıkan bilginin alıcıya ulaştırılma yöntemine … KANAL…… denir.
 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
 • “Gönderdiğim paketi mutlaka almıştır sanırım.” cümlesi bağdaşık bir cümledir. ( Y)
 • Anlatıcının deneyimlerinin, duygu ve düşüncelerinin ifade edildiği ve anlatılanların duyu organlarıyla algılandığı anlatımlara soyut anlatım denir. ( Y)
 • “Filmde insanların sosyal sorunları, büyük şehir hayatına uyumu işleniyor.” cümlesi nesnel bir

cümledir. (D )

 • “İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılmasına” iletişim denir. ( D)
 1. Aşağıda verilen özelliklerin tartışmacı, açıklayıcı, kanıtlayıcı, ve emredici anlatım türlerinden

hangisiyle ilgili olduklarını belirleyerek belirlediğiniz anlatım türlerinin adlarını boşluklara yazınız.

……Kanıtlayıcı …..

 1. Dil daha çok göndergesel işleviyle kullanılır.
 2. Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.
 3. iki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir.

      ……açıklayıcı …..

 1. Dil daha çok göndergesel işleviyle kullanılır.
 2. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.
 3. Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
 4. Daha çok nesnel cümleler kullanılır.
 5. Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.

        …tartışmacı..

 1. inandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.
 2. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.
 3. Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak

için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir.

 1. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek

için örneklere başvurur.

      ……emredici…..

 1. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 2. Emir, telkin, öneri anlam› taşıyan ifadelere yer verilir.
 3. Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.
 4. Cümlelerde fiiller hâkimdir.
 5. Uyulması beklenen bir üslubu vardır (Zorlama anlam› vardır.).

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görme ve dokunma duyularına seslenen ayrıntılar bir arada

verilmiştir?

 1. A) Sararmış kâğıt parçasındaki şiiri okudukça anıların, eski günlerin içine dalıyordu
 2. B) Adamın gürültülü, peltek konuşmasını dinledikçe sıkıntıdan terliyordu.
 3. C) Bursa ipeklisi gibi yumuşak, sarı, dalgalı saçlarını okşadıkça bir mutluluk duyuyordu.
 4. D) Uzayıp giden bu çorak, bomboz topraklara baktıkça içine bir sıkıntı çöküyordu.
 5. E) Erzurum taşından yapılmış yüzüklere, işlenmiş renk renk kolyelere hayranlıkla bakıyordu.

1983 ÖYS

 1. Betimlemede anlatıcı, canlı ve cansız varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün niteliklerini

bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyusunu kullanır. Ayrıntıları bu yolla seçer. Kimileyin duyularından biri daha ağır basar, ayrıntılar o duyuda yoğunlaştırılır.

Parçaya göre anlatıcı, aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

 1. A) Varlıkların belirleyici özelliklerini belirtme
 2. B) Okurun algılama gücünü belirli noktalara yönlendirme
 3. C) Nesnelerin ilk bakışta görülemeyecek yönlerini ortaya koyma
 4. D) Okurun öğrenme ve sezme gücünü geliştirme
 5. E) Gördüklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatma

1982 ÖYS

 1. “Onun öykülerindeki kişilere iğne batırın, batırdığınız yerden kıpkırmızı kan sızdığını göreceksiniz.”

Burada sözü edilen öykücünün anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Seçkin ve etkili kelimeler kullanmaktadır.
 2. B) Gereksiz benzetmelerden kaçınmaktadır.
 3. C) Mizahi bir anlatıma başvurmaktadır.
 4. D) Varlıkları olduğundan üstün göstermektedir.
 5. E) Kahramanları canlı bir biçimde anlatmaktadır.

1987 ÖYS

SAYFA 104

 1. Sanki bir ekin denizindeyim. Düzlükte güneşin bir parçası görünüyor; köz gibi, kıpkırmızı. Yer yarılmış da sanki içinden çıkıyormuş gibi… inceden inceye esen seher yeli yüzümü okşuyor, burnuma taze ot kokuları geliyor. Buğdaylar hışırtıyla dalgalanıyor. Burada dağ taş, yer gök buğdaya kesmiş. insan kendini buğday denizinde kalmış sanıyor.

Bu parçada hangi duyu organıyla seçilebilen ayrıntılara yer verilmemiştir?

 1. A) Görme
 2. B) Tat alma
 3. C) Dokunma
 4. D) Koklama
 5. E) işitme

1998 ÖYS

 

 1. Soğuk bir İstanbul sabahı… Gökyüzünde bulut kaynıyor, yağmur yağdı yağacak… Biz yola koyuluyoruz. Yarım saat sürecek yolculuğumuzu, Maltepe’nin bildik sokaklarından geçerek bir an önce bitirme telaşındayız. Sokaklar, işe yetişmek için koşuşanlarla dolu. İnsanlar, rayların üzerinde, sağa sola bakarak hızlı adımlarla geçiyor. Bir banliyö treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 1. A) Öyküleme – betimleme
 2. B) Açıklama – betimleme
 3. C) Karşılaştırma – öyküleme
 4. D) Tanımlama – açıklama
 5. E) Karşılaştırma – tanımlama

2002 ÖSS

 1. Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bitmeyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, arı kovanları gibi uğuldamaya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren inekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 1. A) Benzetme sanatından yararlanma
 2. B) Öykülemeye başvurma
 3. C) Yinelemelere yer verme
 4. D) Betimleme yapma
 5. E) Tanık gösterme

2003 ÖSS

 1. Herkes nezle olur ama herkes saman nezlesi olmaz. Acaba niye? işe polenden başlayalım. Adı çiçek tozu ama ille de çiçeklerden gelmesi şart değil. iğde, kayın, gürgen, çınar, kavak gibi ağaçlardan, yapraklardan, otlardan hatta mantarlardan da geliyor. Baharla birlikte çiçeklenme başlayınca soluduğumuz havaya polen dolmaya başlıyor; ağzımıza, burnumuza giriyor.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. A) Gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir.
 2. B) Konuşma havası içinde yazılmıştır.
 3. C) Söz oyunları yapmaya özenilmiştir.
 4. D) Değişik örnekler verilerek konu dağıtılmıştır.
 5. E) Terim kullanmaktan kaçınılmıştır.
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.