2014 2015 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Nova Yayınları sayfa 20-26 arası

30.09.2014 tarihinde 10. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 1 Yorum Yapılmış.


1. Türk Edebiyatının Devirleri
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
A-  Sözlü Dönem Türk Edebiyatı (…- 8.yy.)
B-  Yazılı Dönem Türk Edebiyatı (8.yy.-11.yy.)
İslami Dönem Türk Edebiyatı(11.yy.-1860)
A-  İlk İslami Türk Edebiyatı Eserleri
B-  Divan Edebiyatı
C-  Halk Edebiyatı
1.Anonim Halk Edebiyatı,
2.Aşık Edebiyatı,
3.Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı
Batı Kültürü Etkisindeki Türk Edebiyatı
A- Tanzimat Edebiyatı(1860-1895)
B- Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1895-1901)
C- Fecr-i Ati Edebiyatı (1909-1911)
D-Milli Edebiyat Akımı (1911-1923)
E-Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı
F-Beş Hececiler
G- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
1. Yedi Meşaleciler,  
2.-Garipçiler( l.Yeni Hareketi),
3. İkinci Yeni Hareketi, 
4. Hisarcılar, 
5. Toplumsal Gerçekçiler
Sayfa 21
2. a) İslamiyet Öncesi, İslami Dönem ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemlerine ait üç metin okudunuz.  Orhun Abideleri, gazel ve Promete isimli bu metinleri içerik ve yapı bakımından değerlendiriniz. Farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız.


 

b) Bu metinler arasındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Her bir metnin oluştuğu dönem farklıdır.  Her eser kendi döneminin zihni yetini yansıtır. Bir dönemin zihniyeti o dönemde yaşanan sosyal, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alandaki değişlimlerdir.
3. a) Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Tevfik Fiktet Servet-i Fünun dönemi sanatçılarındandır. Bu dönemde siyasi baskılar sanatçıların içe kapanmasına sebep olmuş. Eserlerde daha çok bireysel temalar işlenmiş, sosyal ve siyasi olaylardan uzak durulmuştur. Eserlerde karamsarlık, uzak ülkelere duyulan özlem konu olarak ön plana çıkmıştır.
b) Bakî’nin gazeline hâkim olan “kadere teslimiyet” inancıyla bilgi birikiminizden hareketle Fikret’in
şiirindeki “insan aklının yüceltilmesi” anlayışının hangi nedenlerden kaynaklandığını sözlü olarak
ifade ediniz. Bunların, ait oldukları dönemlerdeki toplumsal ve kültürel olaylarla ilişkisini açıklayınız.
Eserler farklı dönemlerin zihniyeti ile yazılmıştır. Bakinin yaşadığı dönemde İslam inancı etkili iken Tevfik Fikret’in yaşadığı dönemde ise akıl ön plana çıkmıştır. Bu zihniyet değişimi aynı zamanda edebi eserlere de yansımıştır.
c) Tevfik Fikret’in şiirinden hareketle, her olayın ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi edebî metinlerin
de edebî ilişkilerin de bir tarihi olduğu söylenebilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
Her olayın bir tarihi olduğu gibi edebi eserlerin ve edebi kişilerin de bir tarihi vardır. Çünkü her dönemin kendine özgü yaşam biçimi, sanat anlayışı farklıdır. Bu durum sanatçıları etkileyecek dolayısıyla sanat eserleri de etkilenecektir.
5. Okuduğunuz metinlerden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Toplumlar yaşadıkları coğrafyalara, dini inançlarına ve kültürel seviyelerine ve gelecek düşüncelerine göre farklı toplum ve uygarlıklardan etkilenirler. Türkler İslam öncesinde bazı uygarlıklardan etkilenmelerine rağmen kendi kültürel kimliklerini büyük oranda korumuşlardır. İslam’ın kabulü ile İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmışlardır. Tanzimat’la birlikte Batı kültürü toplumumuzu etkilemiş bu değişim edebiyatımıza da yansımıştır. Bu etkileşimler neticesi edebiyatımız üç ana döneme ayrılmıştır. İslamiyet öncesi, İslami devir ve Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatı.
İslamiyet’in kabullü edebiyatımızın da şekil değiştirmesine sebep olmuş divan edebiyatı doğmuştur.
Sayfa 24
1. “Türk edebiyatı bugüne gelene kadar bilebildiğiniz üç medeniyet devresi geçirmiştir. Her bir
Uygarlığın kendine özgü şartları ve düşünce dünyası vardır. Toplumdaki değişimin kalıcı ve sürekli oluşu, zihinlerin dönüşümüne bağlıdır. Zihniyetteki köklü değişiklik gündelik hayata yansıyınca edebiyatta da paralel bir değişim gerçekleşir.” edebî dönemlerin zihniyetle ilişkisini göz önüne alarak yukarıda anlatılmak istenen düşünceyi bir cümle ile açıklayınız.
Zihniyet değişimi bir dönemin edebi ürünlerinin de şekillenmesini sağlar.
       2.  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “d”, yanlış ise “y” yazınız.
·          İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı büyük oranda atlı-göçebe Kültürüne dayanır. ( y)
·         İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı fars ve Arap edebiyatından etkilenmiştir. ( D)
·         Farklı uygarlıkların ve tarihî dönemlerin Türk edebiyatı üzerinde etkileri olmuştur. ( Y)
·         Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki vardır.(Y )
·         Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında din tek faktördür. (y )
3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da kelime gruplarını
yazınız.
• Her toplumda bir yüksek zümre edebiyatı bir de ….halk….. edebiyatı vardır.
• Türklerin yazıyı kullanmadan önce ortaya koydukları eserlere……….sözlü edebiyat…, yazıya geçtikten sonra ortaya koydukları eserlere de …….yazılı edebiyat….. denir.
• İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatını kesin çizgilerle ayırmamakla birlikte
halk,….EDEBİYATI…. ve …..DİVAN ….. edebiyatı olarak iki grupta değerlendirebiliriz.
• Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyata …..batı tesirinde  gelişen………… Türk edebiyatı denilmektedir.
sayfa 25
                        I. Ünite ölçme ve değerlendirme soruları
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
A. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının… tarihini …oluşturur.
B. Edebiyat tarihi…. edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebiyat hareketlerini inceler.
C. Edebi…. ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.
Ç. Edebiyat tarihinin….. medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.
2.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine girmez?
         A.      Yazarın hayatı
         B.      Yazarın psikolojisi
         C.      Psikoloji
         D.      Edebi eser
         E.       Mitoloji
3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A. Önemli savaşlar
B. Zihniyet değişimi
C. duyguların değişimi
D. Şairin psikolojisi
E. Edebiyatta kullanılan malzemenin değişimi
4.Aşağıdaki terimlerden hangisi destan dönemine aittir?
A. Gazel
B. Koşma
C. Mesnevi
D.  Sagu
E. Halk hikayesi
sayfa 26
5. Aşağıdaki terimlerden hangisi dinî dönem içinde değerlendirilemez?
A Tanzimat edebiyatı
B. Divan edebiyatı
C. Âşık edebiyatı
D. Tekke edebiyatı
E. Halk edebiyatı
6. Aşağıdaki yargılardan hangisi Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı için söylenemez?
A. İşlenen temada aklın öne alındığı görülür
B. Batı edebiyatından alınan konulara öncelik verilmiştir.
C. Kaside, gazel gibi şekiller tamamen kullanım dışı kalmıştır.
D. Adalet, hürriyet, eşitlik bu dönemin başlangıcında en çok işlenen konulardır.
E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, düşünce tarihindeki değişim sürecinden sonra olmuştur.
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın devirlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
A. Dildeki değişmeler
B. Sosyal hayattaki değişmeler
C. Kültür coğrafyasının değişimi
D.  Eser sayısının çokluğu
E. Dini hayatın değişmesi
8. Dinî dönemde Arap ve Fars uygarlığının Türk edebiyatı üzerine etkileri nelerdir? Açıklayınız.
Arapça Farsça kelimelerin edebiyatımızda çokça kullanılmaya başlanması
Halk edebiyatı nazım şekillerinin yanında Arap ve İran nazım biçimlerinin kullanılmaya başlanması
Hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünün de kullanılması
Tasavvufi edebiyatının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması
Milli kültürel konuların yanı sıra dini, ahlaki konularında ağırlık kazanması
9. Destan Döneminin genel özelliklerini defterinize yazınız.
                Türklerin İslamiyet ile tanışmadan önce oluşturdukları edebiyattır.
             Bu dönem edebiyatı genel olarak sözlüdür.
             Yazılı ürün yok denecek kadar azdır.
             Bu dönemde Türklerin göçebe bir yaşamları vardır.
             Edebiyat yabancı etkilerden oldukça uzaktır.
             Türkler çok tanrılı bir din anlayışına sahiptir.(Totemcilik, Manihaizm, Budizm, Şamanizm…)
             Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü biçimde; cura, tambura, kopuz gibi sazlarla iletirler.
             Bu dönemde saz çalıp şiir söyleyenlere “ozan, kam, baksı” adı verilir.
             Bu dönem ürünlerinin konusu genellikle kahramanlıktır.
             Kahramanlar olağanüstüdür ve mitolojik unsurlarla süslüdür.
             Kahramanlar hüsrana uğramazlar, eylemler çoğunlukla zaferle sonuçlanır.
             Türklerin totemi genellikle bir hayvan veya bitkidir.
             Köktürklerin totemi kurt,  Uygurların kuş ağacıdır.
             Destanlar; milletin, din, fazilet ve milli kahramanlık maceralarının manzum hikâyeleridir.
             Tarihten önceki çağlarda tanrılar veya tanrılaştırılmış insanlar hakkında söylenerek zamanla
               inanış haline gelen efsaneye mitos denir.
             Mitoslarda tanrılar ve insanlarla birlikte devlerin, cinlerin, perilerin ve diğer masal   
                yaratıklarının da hikâyeleri vardır.
             Bir milletin mitoslarını inceleyen bilime mitoloji denir.(Yunan mitolojisi, Mısır mitokojisi vb.)
?           Bu dönemde “sav, sagu, koşuk, destan” nazım şekilleri görülür.
?           Şiirde “yarım uyak, hece ölçüsü, dörtlükler” kullanılmış.
?           Yalın bir dil kullanılmıştır, dil yabancı etkilerden uzaktır.
?          Kutsal sayılan “Yak” adlı öküzün senede bir kere sürek avıyla avlanması törenine “SIĞIR
            ŞÖLENİ” denir.
?          Kutsal sayılan hayvanların kurban edildiği törenlere “ŞÖLEN” denir.

?          Ölen bir kahramanın ardından düzenlenen yas törenlerine “YUĞ” denir

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Nadir Uygur
11 Mart 2015 - 20:09

Bazı ödevlerimi anlamadığımda bu site sayesinde yapabiliyorum.İstediğim sayfanın hemen cevaplarının hemen çıkmasını isriyorum