İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 2

02.10.2013 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 2 Yorum Yapılmış.

 

 

 S1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı
 D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı
S2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

S3. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
A) Sav
B) Koşuk
C) Sagu
D) Destan
 E) Mersiye
S4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
A) Kaybolmuş Cennet
B) Alp Er Tunga
C) Göç
D) Manas
E) Battal Gazi Destanı
S5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.
B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.
C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.
E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.
S6. Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
İmdi yürek yırtılır
Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma
S7. “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”
Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ali ŞirNevai – Muhakemetü’l – Lügateyn
B) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
C) Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet
D) Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lügati’t Türk
E) Edip Ahmet Yükneki – Atebetü’lHakayık
S8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemetü’l – Lügateyn
B) Atebetü’lHakayık
C) Orhun Yazıtları
D) Atebetü’lHakayık
E) Divanı Hikmet
9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk
öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.
B) Manas Destanı Kırgızlara aittir.
C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.
D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.
E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne ait bir özellik değildir?
A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
B) On iki hikayeden oluşur.
C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.
D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını
anlatır.
E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.
11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
A) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.
C) Kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çokça kullanılır.
D) Parça güzelliğine önem verilir.
E) Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım
biçimidir.
12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) Gılgamış – Kalevala – İlahi Komedya
B) İliada ve Odysseia – Manas – Üç Şehitler Destanı
C) Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid
D) Şehname – Şinto – Gılgamış
E) Aeneis – Ramayana – Ergenekon
13. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A) Koşma – türkü – murabba
B) Ninni – bilmece – gazel
C) Koşma – semai – varsağı
D) Tercihi bent – masal–mani
E) Devriye – nefes – koşma
14. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?
A) Şu Destanı
B) Manas Destanı
C) Şehname
D) Göç Destanı
E) Türeyiş Destanı
15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sagu B)Mesnevi      C)Gazel      D)Mersiye     E)Murabba
16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?
A) Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde
Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab
B) Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa
Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab
C) Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab
Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab
D) Demademcevrlerdir çektiğim bi-rahmbütlerden
Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab
E) Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim
Ki bu endişeden ol mehpeşiman olmasın ya Rab
17. 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanı Lügati’t Türk
C) Divanı Hikmet
D) Atebetü’lHakayık
E) Göktürk Yazıtları
18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.?
A) Destan B) Sav C) Sagu D) Koşuk     E) Mesnevi
CEVAP ANAHTARI: 1) E 2) E 3) C 4) A 5) A 6) A
7) D 8) C 9) C 10) E 11) B 12) D 13) C 14) B 15) D 16) C 17) A 18) E
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

ata
25 Haziran 2016 - 20:10

17. soru cevap A olacak

admin
29 Haziran 2016 - 20:03

Uyarınız için teşekkürler. Gözden kaçmış.