Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test -Edebi Akımlar

23.04.2013 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.   “Sanat   sanat   içindir.”   diye   ortaya  çıkan bu grup…….. (1928) adlı bir kitapta şiirlerini toplayan Muammer Lütfi, Sabri Esat, Yaşar Nabi, Vasfi Ma¬hir… gibi gençlerdi. Aralarındaki tek nesir sanatçısı Kenan Hulusi Koray’dır. Çıkardıkları dergide Ahmet Haşim de yazıyordu. Ancak onlarla adı anılmazdı. Bunlar artık Ayşe, Fatma edebiyatından bıktıklarını ilân ediyorlardı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Beş Hececiler
B) Fecr-i Aticiler
C) Garipçiler
D) Yedi Meşaleciler
E) II. Yeniciler
 2.   Bu dönemde ilk defa karşılaşılan veya anlatılmaya değer bulunan memleket manzaraları, insanları tasvir ve hikâye edilir. İnsanların kahramanlıkları övülür, tarihi mirasla birleştirilir. Folklor, orijinal bir kaynak olarak keşfedilir. İnsanların duygu ve iç dünyaları araştırılır. Fakirlik, kötü şartlar bir an önce tedbir alınmayı gerektirir.                                                  
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Halk edebiyatı
C) Servit-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Cumhuriyet edebiyatı

 3.   15 Haziran 1950’de Orhan Veli’nin çıkardığı Yaprak dergisi, ilk sayısında amacını,
Edebiyat verir yalın söz alırız
Şarkı verir, türkü alırız
Tek ses verir, çok ses alırız
Lisan verir, dil alırız
Teşbih verir, pergel alırız
Meta verir, fizik alırız
Salon verir, sokak alırız
biçimindeki ilginç bir sunuş yazısı ile bildiren edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Fecr-i Aticiler
D) I. Yeniciler
E) II. Yeniciler
4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Cumhuriyet edebiyatı hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Romanda toplumsal gerçekçilik anlayışı önem kazanmıştır.
B) Şiir, roman ve hikâye türünde önemli teknik gelişmeler olmuştur.
C) “Anı” türünün ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
D) Aruz bütünüyle bırakılmış, halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.
E) Dilde mahallileşme ve sadeleşme amacına ulaşılmış, yazı dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.
 5.   Aşağıdakilerden hangisinde, Garipçiler (I. Yeniciler) şiirine ilişkin bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Şiirde ölçüye ve kafiyeye gerek yoktur.
B) Süslü, sanatlı ve şairane söyleyişler gereksizdir.
C) Aydın görüşlü, soylu insanlar şiirde yer almalıdır.
D) Sıradan söyleyişler, halk deyişleri şiirde yer almalıdır.
E) Şiir serbest ölçüyle yazılmalıdır.
 6.   Şiirde ölçü ve kafiyenin gereksiz olduğu kanısındadırlar. Şiirin bütün meselesi deyiştedir. Sözcükleri ararken güzel olmalarına bakılmamalı ve şiir “şairanelikten” kurtulmalıdır. Şekil şiirin kalıbı değil, asıl kendisidir.
Şiirde sıradan insanların duyarlılığını yansıtan, söz oyunlarına, söyleyiş oyunlarına başvurmayan edebi topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fecr-i Aticiler
B) I. Yeniciler
C) II. Yeniciler
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler
 7.   O, memleketçi şiirimize yeni bir ses getirmiştir. Anadolu’yu derinliğine duyup işler. Şiirlerinin ses, lirizm yanı zengindir. Anlatımı ve dili dağ çeşmelerinden akan duru, temiz sular gibidir. Bu yönüyle Karacaoğlan’ı andıran bir içtenlik, yeni bir duyarlılıkla yazar. Şiirlerini yürekle değil, gözleriyle yazdığı için realizm ile birlikte yürümektedir. “Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşında” gibi eserleri vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra
B) Ahmet Hamdı Tanpınar
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Kemalettin Kamu
E) Cahit Külebi
 8.   Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatın özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde yalnız ulusal hece, yani hece ölçüsü kullanılmalı
B) Halka doğru düşüncesi temel alınarak hareket edilmeli
C) Yazı dilinde İstanbul’un kibar, hanımlarının kullandığı Türkçe olmalı
D) Konular halkı ilgilendiren türden olmalı
E) Divan şiiri ve Tanzimat dönemi şiirleri örnek alınmalı.
 9.   Konularını gündelik yaşamdan, çocukluk ve askerlik anılarından, tarihten, halk fıkraları, menkıbeler ve efsanelerden alan ünlü öykücümüzdür. Tasvir ve tahlillere değil, olay örgüsüne önem verir. Genç Kalemler dergisine yazdığı yazılarda sade halk dilini savunmuştur. İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale… gibi önemli yapıtlarıdır.
Yukarıda kendisinden söz edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp
10.  Türkçülük akımını bir sisteme, programa bağlayıp topluma mal eden bir fikir adamıdır. Dilde, güzel sanatlarda, ahlakta, hukukta, dinde, ekonomide, siyasette ve felsefede Türkçülüğü geliştirme amacındadır. Milli Edebiyat akımını güçlendirerek halka ve milli değerlere gidilmesi yönünde genç kuşaklara önderlik etmiştir. Manzum destanları, didaktik eserleri ve makaleleri ile üne kavuşmuştur.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C) Fuat Köprülü
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
 11.  Gözlem yeteneği en belirgin özelliğidir. Yalnız kişilerin iç dünyasını fazla irdelemez. İkinci önemli özelliği ise olayların ve insanların dürüst olmayan, karanlık, çıkarcılıkla ilgili yönlerini arayıp bulmaya çok meraklı olmasıdır. Bu yönü ister istemez onu mizaha ve eleştiriye yöneltmiştir. Türk Milli Mücadelesi’ne karşı oluşu onun sürgün hayatı yaşamasına neden olmuştur. Anadolu’ya hikâyenin kapısını açan temsilcimizdir. Memleket Hikâyeleri, Sürgün, Gurbet Hikâyeleri gibi yapıtları vardır.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Refik Halit Karay
E) Enis Behiç Koryürek
 12.  “Türkçe Şiirler” adlı yapıtıyla üne kavuştu. Milli şair unvanını aldı. Türkçeye inananların öncüsüdür. Temiz bir Türkçe kullanarak onu aruzun etkisinden kurtarmaya çalıştı. Türk şiirinin aruzdan heceye geçişte bir köprü görevi üstlenmiştir. Türk Yurdu Cemiyeti’ni kurdu. Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Dicle Önünde, Türkün Hukuku… önemli yapıtlarıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Yahya Kemal Beyatlı
 13.  I. Türkçülük ideolojisinin babası sayılır.
II.  Edebiyatı fikirlerini yaymak için bir araç olarak gördü.
III.  Fikir adamlığı şairliğinden önde gelir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Ziya Gökalp
E) Yahya Kemal Beyatlı
 14.  İlk eserlerinde ferdi konulara eğilerek aşk konusunu ve kadın psikolojisini işleyen yazar sonraki yıllarda Türkçülük akımını benimseyerek realizmin etkisine girdi. Romanlarındaki çeşitli süslemelerden kaçındı. Bu dönemde; dönemlere, nesillere ve geleneğe göre eserler verdi. “Türkün Ateşle İmtihanı” adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı anılarını anlatan yazarın birçok romanı, hikâyesi vardır.
Yukarıdaki parçada sözü edile yazar, aşağıdakilerden hangisidir?                                                         
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Refik Halit Karay
 15.  Onu çağdaşlarından ayıran başlıca özellik hayal ürünü olan soyut bir alem yaratmasıdır. Toplumcudur. Konuşmalarda çok realist olan yazar, betimlemelerinde, olayı hikâye edişinde tamamıyla Osmanlıcaya kayar. Bu, romanlarının en zayıf yönlerinden biridir. Onun romanlarında teknik hatalardan biri de romanının üçüncü şahsı olarak ortaya çıkışı ve bilgi vermesidir. Buna bazı olayların ana olaya bağlamaması da eklenebilir. Şıpsevdi, Şık, Mürebbiye… önemli eserleridir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Rasim
E) Memduh Şevket Esendal
Cevap Anahtarı:
1    2       3      4       5         6        7         8          9         10           11        12        13     14       15
D    E      D    C      C         B        E         E         D          A            D          C         D      B       A
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.