11. Sınıf Türk Edebiyatı Karma Test

05.04.2013 tarihinde Genel kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1.  ‘Tanzimat birinci dönem tiyatrosu’ için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi’nin Şair Ev­lenmesi’dir.
B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki­sinde kalır.
2.  ‘Tanzimat romanı’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teknikçe kusursuz olduğu
B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
C) Romantizmden etkilendiği
D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
E) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu
3.  ‘İlk’lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?
A) İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa – Telemak
B) İlk öykü : Ahmet Mithat Efendi – Letaif – i Rivayet
C) İlk yerli roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk – ı Talat ve Fitnat
D) İlk edebi roman: Namık Kemal – İntibah
E) İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai – Sergü­zeşt
4.  ‘Tanzimat gazeteciliği’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği
D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı
5.  “En önemli yapıtı ‘Araba Sevdası’dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimleme­leri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan ‘Çok Bi­len Çok Yanılır’ oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme – i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet – i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya geti­rir.”
      Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret                    
B) Recaizade Ekrem
C) Muallim Naci           
D) Abdülhak Hamit
E)   Cenap Şahabettin
6.  ‘Namık Kemal’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör­düğü
C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa’da yazdığı
D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
E) Londra’da Ziya Paşa’yla İbret gazetesini çı­kardığı
7.  Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanzimat nesri’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü­şünce cümlesi geçer.
B) Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.
C) Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.
D) Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.
E) Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.
8.  ‘Ahmet Mithat’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Döneminin en çok okunan yazarıdır.
B) Romanları teknik yönden kusursuzdur.
C) Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.
D) Halkın okuma  alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.
E) Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahra­manlarını tutar, kimini yerer. 
9.  ‘Tanzimat gazeteciliği’ni veren aşağıdaki belir­lemelerden hangisi doğru değildir?
A) İlk Türkçe gazete Takvim – i Vakayi’dir (1931 – resmi gazete).
B) Ceride – i Havadis, yarı resmidir (1940).
C) İlk özel gazete Tercüman – ı Ahval’dir. (1860 – Agah Efendi, Şinasi)
D) Ahmet Vefik Paşa’nın çıkardığı Hürriyet gaze­tesi, ‘ilk’lerin göründüğü bir gazetedir.
E) Şinasi’nin çıkardığı Tasvir – i Efkar’ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.
10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat süre­cinde verilmemiştir?
A) Şair Evlenmesi                    B)  Cezmi
C) Nesr – i Harp                      D)  Kara Bibik
E) Araba Sevdası
11. I. – II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.
B) I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.
C) I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.
D) I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde yeni bi­çimler görülür.
E) I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi­lenilmez.
12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?
A) Samipaşasade Sezai
B) Nabizade Nazım
C) Recaizade Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit  
13. Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanzimat ikinci dö­nem edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.
B) Şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.
C) Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yer­leşir.
D) Bu dönemde, fizikötesi gibi yeni konulara de­ğinilmez.
E) Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizm­den etkilenirler.
14. Aşağıdakilerden hangisinin ‘Tanzimat romanı’­nın bir özelliği olduğu söylenemez?
A) Teknik bakımından çok başarılıdır.
B) Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.
C) Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.
D) Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.
E) Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cari­yelerdir.
15. “Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynakla­rına dönmeyi savundu;  kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal’le çelişti.”
      Yukarıda sözü edilen ‘Tanzimat sanatçısı’ aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa                      B)Ahmet Cevdet Paşa
C) Ahmet Vefik Paşa          D)Recaizade Ekrem
E) Şemsettin Sami
16. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in sa­natçı özelliklerinden biri değildir?
A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kı­rar.
B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim gü­zellikleriyle belirginleşir.
17. Servet – i Fünun şiirinin ölçü, uyak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçe sözcükler, aruza uydurulmaya çalışılır.
B) Halk şiiri uyak anlayışı benimsenir.
C) İşlenilen konuya uygun ölçüler kullanılır.
D) ‘Kafiye kulak içindir’, görüşü geçerlidir.
E) Yalnızca Fikret, Şermin’de heceyi kullanır.
18. Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri­nin özelliklerinden biri değildir?
A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.
19. Servet – i Fünun’da düzyazı için aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
A) Halkı bilgilendirmek, aydınlatmak gibi bir amacı yoktur.
B) Diğer dönemlere oranla tiyatroya daha çok değer verilir.
C) Türkçe yetersiz bulunur, Osmanlıca’dan bol bol yararlanılır.
D) Arapça, Farsça eski – yeni sözcükler kullanılır.
E) Yeni kavramları karşılamak için yeni tamlama­lar türetilir.
20. Aşağıdakilerden hangisi Servet – i Fünun şiiri­nin bir özelliği olamaz?
A) Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.
B) Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanı­lır.
C) Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve im­geler kullanılır.
D) ‘Sanat sanat içindir’ görüşü benimsenir.
E) Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.
21. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
A) Yönetimi, düzeni eliştirdiği
B) Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu
C) Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı
D) Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği
E) 1901’den sonra toplumsal şiirler yazdığı 
22. Cenap Şehabettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın, anlaşılır bir dili olduğu
B) Şiir, düzyazı da döneminde etkin olduğu
C) “Sanat, sanat içindir.” görüşünde olduğu
D) Konularının toplumsal olmadığı, kişisel olduğu
E) Aşk, doğa ağırlıklı şiirler yazdığı
23. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserle­rinden biri değildir?
A) Nesr – i Sulh           
B) Rübab – ı Şikeste
C) Haluk’un Defteri     
D) Rubab’ın Cevabı
E) Tarih – i Kadim
24– “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir.
        Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, 
        tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.”          görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?                 
          A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Realizm
          D) Natüralizm   E) Sürrealizm
25-Cenap Şehabettin’in sanatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
        A) Şiirinde ahenge özen göstermiş, aruzdan yararlanmıştır.
        B) Kişisel, sevgi ve doğa ağırlıklı duygular şiirler yazmıştır.
        C) Şiiri öz, biçim açısından etkileyecek yenilikler yapmıştır.
        D) Aruzdan yararlanmış, ahenge özen göstermiştir.
        E) Duygu ve hayallerinin anlatımında yeni sözcük, tamlamalar     kullanılmıştır.

   CEVAP ANAHTARI              
1.C 2.A 3 E 4.C 5.B 6.E 7.E 8.B

İlgili Terimler :
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.