12. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Ekoyay- Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir sayfa-63- 68

01.01.2013 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

Sayfa 63-68
6. Tema: çevrenin insan zihnindeki çağrışımları
   Ahenk unsurları: kafiye, redif, aliterasyon ve asonanslarla ahenk sağlanmış. Belirli bir kafiye düzeni yok. Her birim kendi içinde farklı kafiyelenmiş. Bu serbest nazımla yazılmış bir şiirdir. Belirli bir ölçü ve belirli bir nazım birimi yok.
Birinci bölümde düz kafiye aa,bb,cc,dd, kullanılmış.
7. kişileştirme, teşbih sanatları kullanılmış. Bu sanatlar şiirdeki anlam zenginliğini ortaya çıkarmıştır. Gündelik hayatta kullandığımız eşyalara insan özellikleri verilmiş. Bu unsurlar halkın günlük yaşamını yakından ilgilendiren gündelik eşyalardır.
8. her ikisinde de serbest nazım kullanılmış. Belirli bir ölçü, kafiye ve redif yok.   Her ikisinde de teşhis ve teşbih sanatlarından faydalanılmış. Her ikisi de kapalı bir anlatıma sahip. Düşünceler çeşitli imgelere yüklenerek ortaya konulmuş.

9. Büyük İnsanlık ve Konak  ve davet adlı şiirlerde söylev üslubundan faydalanılmıştır.
10. bu şiirlerde ki temalara baktığımız zaman Türk şiirine yenilik getirdiklerini görürüz.  İnsanlığın sorunlarını dile getirmek, evrensel bir özgürlük anlayışı, gündelik hayatın insan zihnindeki çağrışımları yeni temalardır.
2. etkinlik:  şiirleri yorumlarken kelimelerin neleri çağrıştırdıklarına, şiirin biçim özelliklerine, temalarına, şairine ve yazıldığı döneme bakılır.
11. Nazım Hikmet Ran, ilk şiirlerini heceyle yazmıştır. Ama hececilerden farklı olarak toplumsal konular işlemiştir. Daha sonra gelişen şiiri hece ölçüsünün dar kalıplarına sığmamış, serbest nazıma geçmiştir. Bu değişimle gelecekçilik akımını savunan sovyet şairlerin etkilerinden Moyakovskinin etkisi vardır. Yaşamın gerçeklerinden kaçan kendi kabuğuna çekilen, halkı küçümseyenlerden oldukça uzaktır. Şeyh Bedrettin destanı şiiriyle ulusal bir hedefe yönelmiştir. Baş yapıtı olan eser memleketimden insan manzaraları adlı eseridir. Bu eserde ikinci meşrutiyetten ikince dünya savası sonrasına kadar çok geniş bir zaman diliminin öyküsünü destanlaştırır. çok sayıda makale ve eleştiri kitabi vardır. Her şiir şairinin hayatından düşünce dünyasından dünya görüşünden izler taşır.
12.  Serbest nazım anlayışının özellikleri:
* Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.
* Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
* Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır.
* Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kolektiflik vardır.
* Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.
* Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
* Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
* Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır.
* Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir. Toplumcu şiir anlayışında ölçü, kafiye ve biçime karşı bir başkaldırı vardır. Onlara göre şiiri bu dar kalıplardan kurtarmak gerekir.
13. toplumcu şiir geleneğine dahil edilebilir. Şiir daha çok toplumcu şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır.
14. Hatırlatma adlı şiirde aşk teması işlenmiş, davet adlı şiirde ise özgürlük kavramı işlenmiş. Her ikisi de belirli sayıda mısraların kümelenmesinden oluşmuş, farkları  ise bu mısra kümelerinin sayılarının farklı olması. Davet üçer dizelik bölümlerden, Hatırlatma ise dörder dizelik mısralardan oluşmuş. Dil  ve anlatım yönünden her ikisinde de imgeler e yer verilmiş.
Hatırlatma                                                                                  Davet
 kafiye düzeni : abab, cdcd,                 kafiye düzeni: aab, ccb, deb, fgb
nazım birimi: dörtlük                              üçlük
nazım şekli : manzume                           serbest nazım
ölçü   . 11’li hece ölçüsü                          serbest nazım
15.  Büyük insanlık konak  ve Davet adlı şiirler toplumsal sorunları ele almış.   Dönemin en önemli yönü mevcut siyasi yapıya başkaldırma, kurulu düzene aykırılık ön plandadır.
16…  
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey…
Fakat artık ümit yetmiyor bana,
Ben artık şarkı dinlemek değil,
Şarkı söylemek istiyorum.
                           Nazım Hikmet
BİR KAHRAMANIN MİDESİ
Vahşi hayvanlara yediriyorlar ölülerimizi
Beyazlar bizimle savaşınca
Bizse kendimiz yiyormuşuz
Onları haklayınca
Böyle de olsa
Daha şerefli bir mezar değil mi
Hayvan bağırsaklarından
Bir kahramanın midesi?
              Ercüment Behzad LAV
17. Ressam haklı adlı şiir manzum hikayedir. Olay üzerine kurulmuş, konuşma havası hakim. Büyük İnsanlık ve Davet adlı şiirler ise şiir özelliği göstermektedir.
Manzumede bir olay, kişi, zaman ve mekan vardır. Yapıyı oluşturan unsurlar olaya dayalı metinlerin özelliğini gösterir. Toplumcu şiir de ise şiir özelliği daha ağır basar.
18.

                                        Büyük İnsanlık
               Ömr-i muhayyel
farklılıklar
Daha sade bil dil kullanılmış. Toplumsal tema işlenmiş. Serbest ölçü
Bireysel tema işlenmiş. Daha ağır bir dil kullanılmış. Aruz ölçüsü
benzerlikler
Her ikisinde de belirli bir kafiye düzeni yok. Mısralar arasında kafiye vardır; ancak dizilişi şairin anlayışına göre değişir.
19.Rindlerin akşamı adlı şiirin nazım birimi beyittir. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bireysel tema işlenmiştir.
Davet adlı şiirin nazım birimi üçlüktür. Belirli bir kafiye düzeni yok. Şair kendine göre bir kafiye düzeni oluşturmuş. Tema toplumsal bir tema işlenmiş.
ANLAMA –YORUMLAMA
1.       Büyük insanlık adlı şiirde insanlık sözcüğüne gariban üçüncü mevkide yolculuk yapan  insan,  erken evlenip hayatı anlamadan ölen insan, aç ve fakir fakat umutlu insan anlamları yüklenmiş.
2.       Başlık şiirin içeriğini düşündürmesi için konulmuş başlıkla içerikte anlatılanlar zıt olan şeyler. şair ince bir eleştiri yapmış.
3.       Şiirde insanlığın, açlık, fakirlik, eğitimsizlik, üst tabaka tarafından aşağılanması gibi konulara değinilmiş. Şairin toplumsal sorunlara duyarlı olduğunu gösterir.
4.       Şair umut kelimesini  beklenti anlamında kullanmış gelecekten bir beklentisi olmak, mutlaka bir gün rahata kavuşacağına inanmak.
5.       Büyük insanlık, de öyle,  sözcük grupları tekrar edilmiş. Bu tekrarlar şirin anlam bütünlüğünü ve ahengini sağlamış.
6.       ….. hasret sözcüğü ile özgürlüğe duyulan arzu ve istek , beklenti, davet sözcüğü ile ise  bir şeye çağırma anlamları yüklenmiş.
7.       Davet adlı şiirde kullanılan deyim ve kalıplaşmış ifadeler: Dörtnala gelmek, el kapıları, kısrak başı gibi uzanmak, bilekler kan içinde.
8.       …kelimeleri daha rahat ve istediği gibi kullanma imkanı sağlamış. Ölçü ve kafiye endişesi taşımak gibi bir sıkıntıya düşmemiş.
                                         ÖLÇME –DEĞERLENDİRME
A.
1.Şiirde toplumcu şiirin özellikleri: tema toplumsal bir temadır. Açlık ve  mücadele , dil sade , ölçü ve kafiye yok.
2.  ölçü, kafiye ve tema ve söyleyiş biçimi olarak diğer şiirlerden ayrılır.
3. serbest nazımla yazılmış şiirlerde ahenk ses ve kelime tekrarları, şiire yüklenen anlam bütünlüğü ile sağlanır.
B.
Y, D, D
C.
1. E
2. A
3. B
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.