TANZİMAT EDEBİYATI TEST 2

28.10.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi roman ve öyküsünün bir özelliği değildir?
A) Olaylar günlük hayattan alınmıştır.
B) Eserlerde genellikle duygusal ve acıklı olaylar üzerinde durulmuştur.
C) Olayların geçtiği yer genel olarak Anadolu’dur.
d) Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememiştir.
E) Kişiler çoğunlukla tek yönlü olarak ele alınır.
2. Tanzimat edebiyatı birinci dönemin önemli temsilcileri:
Şinasi,(I) Namık Kemal,(II) Ziva Paşa,(III) Nabizade Nazım,(IV) Ahmet Mithat Efendi(V) gibi kişilerdir.
Yukarıda numaralanmış isimlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V.
3. Divan şiirinin soyut özellikleri bırakılmış; ancak biçim özellikleri korunmuştur. Hece ölçüsüyle yazma isteğine karşın genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmıştır. Parça güzelliği yerine bütün güzelliği benimsenmiş, anlam şiirin bütününe sindirilmiştir.
Yukarıda sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözlü edebiyat
B) Halk edebiyatı
C) Servet-i Fünun edebiyatı
D) Fecr-i Âti edebiyatı
E) Tanzimat edebiyatı

4. Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başlayan……………….edebiyatı, sanatçıların
getirdiği yenilikler ve sanat anlayışları bakımından hazırlık dönemi, birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Divan          B) Halk         C) Cumhuriyet
     D) Servet-i Fünun       E) Tanzimat
5. Köy konulu ilk eser denince aklımıza hemen o gelir. Nabizade Nazım bu eserinde Anadolu köylüsünün, bilgisizliğini, yoksulluğunu, ağalar ve tefecilerle olan ilişkilerini, toprak-araç sorunlarını, duygusal ve cinsel sorunlarını dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak   B) Karabibik
c) Zehra D) Sinekli Bakkal E) Dudaktan Kalbe
6. “Batı edebiyatından birçok türün, edebiyatımıza girişine öncülük edilmiştir. Şiirde ve nesirde toplumcu bir anlayış sürdürülürken, sonraları, kişisel konulara dönüş yapılmış; şiirden sonra, en çok tiyatroya önem verilerek bu türe öncülük edilmiştir.”
Yukarıda sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun Edebiyatı
b) Milli Edebiyat
C) Tanzimat Edebiyatı
d) Fecr-i Ati Edebiyatı
E) Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı
7. Aşağıdakilerin hangisinde Divan şiiriyle Tanzimat II. Dönem şiirinin karşılaştırılmasına yönelik yanlış bir yargıdır?
A) Her ikisinde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
b) Divan edebiyatında parça, Tanzimat edebiyatında bütün güzelliği önemsenmiştir.
C) Dil her iki dönemde de ağır; konuşma dilinden uzaktır.
d) Her iki dönemin de en yaygın nazım biçimi gazeldir.
E) Her iki dönemde de “sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir.
8. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Edebiyatı’nın niteliklerinden biri değildir?
A) Batı edebiyatına yönelmenin ilk ürünlerini verme
b) Şiirin içeriğinde önemli değişiklikler yapma
C) Roman, gazete, makale gibi türlerin ilk örneklerini verme
d) Şiirde yeni nazım biçimlerini kullanma
E) Yalın dil kullanmayı amaçlayıp başarma
9. Benimsediği Romantizm’in etkisiyle eserlerinde kişiliğini gizlemeyerek, olaylar karşısında kendi duygu, düşünce ve izlenimlerini halkı eğitmek için kullanmıştır. Zaman zaman olayın akışı kesilip olayla ilgisi olmayan bilgileri verebilir. “Hasan Mellah, Hüseyin Fellah”, “Felatun Bey ile Rakım Efendi” romanlarında bunu açıkça görebiliriz.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Ahmet Mithat Efendi
B) Ahmet Vefik Paşa D) Recaizade Mahmut Ekrem
 E) Nabizade Nazım
10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. ve II. döneminin ortak özelliğidir?
A) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemeleri
b) Oynanmak için oyun yazmaları
C) Aruz ölçüsü kullanmaları
d) Açık anlaşılır, sadeleştirilmiş bir dil kullanmaları
E) Edebiyatımızda ilk realist romanlar vermeleri
11. Türk şiirinde biçim yönünden yenileşme onunla başlar. Gelenekten ayrılarak yepyeni biçimler ortaya koymuş, şiirde konu alanını genişletmiş, gözleme ve izlenime dayanan her türlü konuyu şiire sokmuştur. Yalın bir dilden yana olmamış, süslü bir üslup oluşturmuştur. Daha çok aşk, doğa ve ölüm temalarını işleyen sanatçı kırk kadar yapıt vermiştir. Bunlardan yirmi biri tiyatrodur. “Tarık, Eşber, Finten” önemli eserleridir.
Özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
b) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Mithat Efendi
d) Namık Kemal
E) Samipaşazade Sezai
12. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat II. kuşak sanatçılarından biri değildir?
A) Nabizade Nazım
b) Samipaşazade Sezai
C) Abdülhak Hamit Tarhan
d) Ahmet Vefik Paşa
E) Recaizade Mahmut Ekrem
13. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde Türk edebiyatının şiir ve düzyazı alanında yenileşmesi, öz kaynaklarına dönmesi gerektiğini savunan sanatçı, kendi eserlerinde Divan edebiyatı nazım biçimlerine bağlı kaldı. Bir yandan Divan edebiyatını eleştirirken bir yandan da Arap, Fars, Osmanlı edebiyatı üzerinde çalışmalar yapmış ve “Harabat” adlı eserini oluşturmuştur.
Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemseddin Sami  B) Muallim Naci
c) Ziya Paşa D) Ali Bey E) Ahmet Vefik Paşa
14. Romancılığı bir iş olarak gören sanatçı, hemen her konuda roman yazmıştır. Amacı halkı eğitmektir. Bundan ötürü romanlarını sık sık keserek bilgi vermeye çalışır. Romantizmin etkisinde kalmıştır. “Felatun Bey ile Rakım Efendi” “Henüz On Yedi Yaşında” önemli romanlarıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
b) Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Vefik Paşa
d) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut Ekrem
– İlk tiyatro eserini yazdı : Şair evlenmesi.
– İlk özel gazeteyi çıkardı : Tercüman-ı Ahval.
– İlk makaleyi yazdı : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi.
– Noktalama işaretlerini ilk defa kullandı.
– La Fontaine’den manzum çeviriler yaptı.
15. Yukarıdaki özelikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) İbrahim Şinasi
B) Ziya Paşa
c) Şemsettin Sami
D) Namık Kemal
E) Ahmet Vefik Paşa
16. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal eserleriyle halkı eğitmenin peşindeler. Namık Kemal, özellikle tiyatrolarını halkın bilinçlenmesinde bir vasıta olarak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları: Kara Bela,(I) Gülnihal,(II) İçli Kız,(III) Akif Bev(IV) ve Celalettin Harzemşah’tır.(V)
Numaralanmış eserlerin hangisi Namık Kemal’e ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
17. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı içinde yer alan sanatçı, klâsik şiir geleneğini yıkmaya başlar. Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanır. I. dönemde yapılan içerik değişikliğine ek olarak o, biçimde yaptığı yenilikleri ekler. Aşk, doğa, ölüm ve metafizik konularında lirik, epik ve felsefi şiirler yazar. Kırka yakın eserinin yarısı tiyatro türündedir. Tiyatro eserleri sahne tekniği bakımından zayıftır; çünkü o, eserlerini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.
Bu parçada kendisi ve eserleri hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Hamit Tarhan
b) R. Mahmut Ekrem
C) Nabizade Nazım
d) Samipaşazade Sezai
E) Şemsettin Sami
18. Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçıları, toplum için sanat (I)yaparlar. Fransız edebiyatını örnek alarak, ondan çeviriler (II) yaparlar. Şiirin nazım biçiminde (III) ve konusunda büyük değişiklikler yaparlar. Kanun, adalet, özgürlük, uygarlık, eşitlik (IV) kavramları üzerinde dururlar. Gazete, makale, roman, piyes, öykü (V) gibi yeni düzyazı türünde eser verirler.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
19. O, roman, tiyatro, makale türünde birkaç denemede bulunmuştur. Adı, edebiyatımızda ilk roman örneği olan “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat” ile özdeşleşmiştir.Dil bilgisi, sözlük ve ansiklopedi çalışmalarında da bulunmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal                 B) Şemsettin Sami
C) Ahmet Mithat Efendi   D) Ahmet Vefik Paşa    
  E) Nabizade Nazım
20. Ahmet Mithat Efendi’nin, romancılığımızın gelişim çizgisi açısından en ünlü romanı Araba Sevdası’dır (I). Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt (II) adlı romanıyla bir cariyenin çektiği acıları dile getirir. Nabizade Nazım, Zehra (III) adlı romanıyla ilk psikolojik denemelere girişir. Recaizade Mahmut Ekrem, Felatun Bev’le Rakım Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve realist bir tarzda dile getirir. Namık Kemal,İntibah (V) romanıyla edebi romancılığı gerçekleştirir.
Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) I. ve IV. E) II. ve V

CEVAPLAR      1. C  2.C   3. E  4.E  5.B  6.C   7.D  8.E  9.B  10. C  11. A  12. D   13. C  14. B   15. A  16. C   17. A   18.C   19. B  20. D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.