Tanzimat Edebiyatı Test 5

31.10.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


61. (…), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy’daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, savaşın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya’ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise “İslam birliği” ideolojisini telkine çalışmaktadır.
Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat
C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat
E) Cezmi- Namık Kemal
62. Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir.
Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmaktır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğenmemek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Intibah B) Felatun Bey İle Rakım Efendi
C) Araba Sevdası D) Afife Anjelik E) Zehra

63. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu’da, Antalya’da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.
Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal – Namık Kemal
B) Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai
c) Hasan Mellah – Ahmet Mithat Efendi
D) Karabibik – Nabizade Nazım
E) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
64. Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.
Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet Mithat Efendi
B) Intibah – Namık Kemal
C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
D) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami
65. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur.Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.
 Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?
A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Sergüzeşt
C) Cezmi
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi
E) Araba Sevdası
66. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda Osmanlı tarihini aydınlatmaya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı (………….) olur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Cevdet Paşa
C) Şemsettin Sami D) Ziya Paşa
E) Samipaşazade Sezai
67. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi amaç edinilmiştir.
B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.
C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.
D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.
E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.
68. Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (…) nın (…) adlı Fransız yazardan çevirdiği (…) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Namık Kemal – J.J. Rousseau – İtiraflar
B) Şinasi – La Fontaine – Tercüme-i Manzume
C) Recaizade Ekrem – Corneille – Araba Sevdası
D) Ahmet Mithat – Racine – Letaif-i Rivayet
E) Yusuf Kamil Paşa – Fenelon – Telemak
69. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanatçıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansımıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Mithat Efendi B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Şinasi
70. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İlk özel gazete – Ceride-i Havadis
B) İlk basılan tiyatro – Şair Evlenmesi
C) İlk dergi – Mecmua-yi Fünun
D) İlk mizah gazetesi – Diyojen
E) İlk çeviri roman – Telemak
71. Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımını değiştirdiler.(………..) “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazalar” isimli uzun makalesinde şiirin, fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine olan büyük hizmetinden söz eder.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal D) R. M.Ekrem E) Ş.Sami
72. Yeni bir edebiyat yaratmak amacında kümelenen Tanzimatçılar, geçmişlerindeki Divan edebiyatı geleneğiyle, hesaplaşmakla işe başlarlar. Ziya Paşa’nın yazdığı (… ) makalesi bu bakışın en ilginç ürünüdür. Yine aynı sanatçı daha sonra bu edebiyatı öven bir manzum önsözle o dönemin antolojisi (… ) hazırlayınca Namık Kemal’in eleştirisine konu olur.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Zafemame – Müntehebat-ı Eş’ar
B) Şiir ve Inşa – Harabat
C) Tahrib-i Harabat – Takip
D) Zemzeme – Demdeme
E) Talim-i Edebiyat – Takdir-i Elhan
73. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. devre sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?
A) Dildeki sadeleşmeyi sürdürmek
b) İçedönük, duygulu, bireysel bir edebiyat oluşturmak
C) Halka değil, aydın kitleye seslenmek
D) Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kalmak
E) Tiyatroda drama daha çok önem vermek.
74. Tanzimat edebiyatının ilk sanatçısı olarak kabul edildi. Mustafa Reşit Paşa’nın Batıya gönderdiği ilk öğrencilerdendir. Bir kısım fikirleri edebiyata ilk getiren, kurduğu gazetelerde bu fikirleri yayarak yeni edebiyatın temellerini atan odur. Gençliğinde Doğu ilmilerini öğrenmiş, Fransa’da kaldığı yıllarda da Batı edebiyatını tanımıştır.
Kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) A.Hamit Tarhan
c) Ahmet Mithat D) Şinasi E) Nabizade Nazım
75. Yazar, asıl başarısını Zehra’da gösterir. Büyük hikayedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bazı toplumsal koşulların tanıtılması, romanın en çok Zehra’da yazar, realizme çok yaklaşır.
Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Nabizade Nazım
C) Halide Edip D) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut
76. Tanzimat devrinde, ilmin ve edebiyatın hemen her alanında eser vererek ve bunları halk diliyle yazıp halk seviyesine ve halk zevkine göre düzenleyerek halk için faydalı bir edebi hareket yapmayı başarmış ansiklopedist bir yazardır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami B) Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai D) Recaizade Mahmut
Ekrem E) Ahmet Mithat Efendi
77. Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleriyle ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğlence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçük yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandıklarını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler.
Parçada sözü edilen romanın yazan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Nabizade Nazım
c) Samipaşazade Sezai D) Ahmet Mithat
e) Abdülhak Hamit Tarhan
78. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şemsettin Sami -Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
b) Abdülhak Hamit Tahran – Duhter-i Hindu
C) Namık Kemal – Vaveyla
D) Ziya Paşa – Defter-i Amal Mukaddimesi
E) Şinasi – Durub-ı Emsal-i Osmaniye
79. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.
Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci B) Namık Kemal
c) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ziya Paşa e) Ahmet Mithat Efendi
80. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D) Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.
 C  E  V  A  P  L  A  R

61 E  62.C 63. D  64. B  65.  C  66. B  67. A  68. E  69. B  70.  A  71. C  72 . B 73  A  74. D  75. B 76. E 77.D 78.A 79. E 80.D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.