Tanzimat Edebiyatı Test 4

28.10.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.


41. “Araba Sevdası” adlı eseriyle alafranga züppe tipini Bihruz Bey’in kişiliğinde ortaya koyarak bu tipin eleştirisini yapar. Realizmin etkisiyle yazmış olduğu bu romanda Çamlıca’yı gözlem gücünü kullanarak edebiyatımızda ilk defa betimleme örneklerini vermiştir. Tiyatrolarında klasisizmin etkisi belirgindir.
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem b) Samipaşazade Sezai
C) Ahmet Vefik Paşa
d) Nabizade Nazım E) Muallim Naci
42. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat ikinci kuşak sanatçılarının bir özelliği değildir?
A) Bireyin dünyası ön plana çıkarılmıştır.
b) Realizm ve natüralizmin etkisinde kalınmıştır.
C) Gözlem yoluyla gerçek betimlemeler yapılmıştır.
d) Sanatını toplumu eğitme amacıyla yapmışlardır.
E) En küçük zerreden güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir düşüncesindeler.
43………………., İlk Türk romanı olan …………….. yazdı. Sefiller ve Robinson çevirileriyle Batılı roman anlayışını tanıtmaya çalıştı. Türk dili üzerinde çeşitli araştırmalar yaptı. Bu yönüyle bir dil uzmanı sayılır. Orhun yazıtlarının dilimizdeki ilk açıklamalarını yaptı.
Tanıtılan sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa – Kocalar Mektebi
b) Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
C) Namık Kemal – İntibah
d) Ali Bey – Kokona Yatıyor
E) Recaizade M. Ekrem – Araba Sevdası

44. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatının I. dönem şiir özelliklerinden biri değildir?
A) Hece ölçüsü amaçlanmış, daha çok aruzla şiirler yazılmıştır.
 b) Şiirde “sanat toplum içindir” parolası kullanılmıştır.
C) Anlam bütünlüğüne önem verilmiş, eski şiirin kaside yapısı bozulmuştur.
D) Halk edebiyatının nazım birimi kullanılmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
45. Namık Kemal,(I) Tanzimat dönemi(II) yazarlarındandır. Türk edebiyatında ilk yerli roman sayılan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (III)adlı yapıtın yazarıdır. Kamus’u Türki,(IV) Kamus’ül Alam(V) sözlük çalışmalarıdır.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
I. İbrahim Şinasi -> İlk özel gazete
II. Namık Kemal -> İlk çeviri şiirler
III. Halit Ziya -> İlk yazınsal anı
IV. A. Hamit Tarhan -> İlk pastoral şiir
V. Şemsettin Sami -> İlk yerli roman
46. Yukarıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
47. Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Edebiyatta yeni yazı türlerinin benimsenmesi
b) “Toplum için sanat” anlayışının esas alınması
C) Şiirde hece vezninin ağırlıklı olarak kullanılması
d) Düzyazıda noktalama işaretlerinin görülmesi
E) Büyük oranda Batılı yazarların etkisinde kalınması
48. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tercüman-ı Ahval : İlk özel gazete
b) Telemak : İlk çeviri roman
C) Araba Sevdası : İlk romantik roman
d) Cezmi : İlk tarihi roman
E) Tahrib-i Harabat : İlk eleştiri
49. Ziya Paşa, Hürriyet gazetesinde çıkan………………….adlı makalesinde Divan edebiyatını eleştirir ve yapay bir edebiyat olduğunu öne sürer. Daha sonra …………… adlı eserinin önsözünde bu görüşlerini reddeder ve Divan edebiyatını yüceltir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tahrib-i Harabat – Takip
b) Şiir ve İnşa – Harabat
C) Takvim-i Vekayi – Eş’ar-ı Ziya
d) Dünyaya İkinci Geliş – Harabat
E) Yeni Lisan – Zafernâme
50. Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk tiyatro eseri(I) Şinasi (II) tarafından yazılmış Gülnihal’dir (III). Bu eserde ortaoyunu (IV) ve Moliere (V) komedilerinin özellikleri birlikte verilmiştir.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
51. Tanzimat edebiyatının hemen her türünde eser veren yazarımız (… ) tiyatronun eğitici amaçlarla kullanılması gerektiğini savunmuş ve bu düşüncelerini (… ) adlı tiyatro eserinde dile getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa – Zor Nikah
b) Namık Kemal – Vatan Yahut Silitre
C) Recaizade Mahmut Ekrem – Vuslat yahut Süreksiz Sevinç
D) Namık Kemal – Celalettin Harzemşah
e) Abdülhak Hamit Tahran – Eşber
52. Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan (…), devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır. (… ) adlı makalesi geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; “Harabat” antolojisi de bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönemdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Paşa – Şiir ve İnşa
B) Şinasi – Şiir ve İnşa
C) Ziya Paşa – Terkib-i Bend
D) Ahmet Vefik Paşa – Lehçe-yi Osmani
E) Şemsettin Sami – Kamus-ul Alam
53.(……..), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (………..) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Muallim Naci – Recaizade Mahmut Ekrem
B) Recaizade Mahmut Ekrem – İbrahim Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem – Muallim Naci
D) İbrahim Şinasi – Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem – Nabizade Nazım
54. Muhbir gazetesindeki yazılarıyla sade bir dil kullanarak dilde sadeleşmeyi savunan (……….), (……….) adlı eseriyle de milliyetçi düşüncelere öncülük etmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda verilen¬
lerden hangisi, sırasıyla yerleştirilmelidir?
A) Ali Suavi – Hive
B) Ahmet Cevdet Paşa – Tarih-i Cevdet
C) Ahmet Mithat Efendi – Jön Türkler
D) Namık Kemal – Osmanlı Tarihi
E) Ahmet Vefik Paşa – Zoraki Tabip
55. Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi  B) İbrahim Şinasi
C) Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Muallim Naci
56. Yazar, romanlarında insan psikolojisi ve sosyal meseleler üzerinde de durmak isteğindedir. Hasan Mellah’ın önsözünde, roman yazmaktan maksadın sadece olayın anlatılması değil, aynı zamanda “insanın psikolojik içeriğini araştırmak” olduğunu da söyleyen yazar, psikolojik tahlillere de yer verirse de pek başarılı olduğu söylenemez.
Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Samipaşazade Sezai    D) Şinasi
E) Ahmet Mithat
57. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?
A) Namık Kemal – Kara Bela
B) Recaizade Mahmut Ekrem – Pejmurde
C) Abdülhak Hamit Tarhan – Rumuz’ül Edep
D) Ahmet Mithat Efendi – Dürdane Hanım
E) Şinasi – Tercüme-i Manzume
58. Sanatçı Hürriyet’te çıkan (…….) makalesinde, Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından
Divan edebiyatına bağlı bulunduğu için (……..) yazdığı önsözde bu iddianın aksini ileriye sürmekte de tereddüt etmemiştir.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şiir ve İnşa – Harabat
B) Tahrib-i Harabat – Takib
c) Zemzeme – Takdir-i Elhan
D) Demdeme – Istılahat-ı Edebiye
E) Zafemame – Harabat
59. Afife Anjelik’te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk’ta, evlenmede ana – babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten’de ise Shakespeare’in Machbet’inin etkileri çok açıktır.
Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
 D) Namık Kemal
e) Ahmet Mithat Efendi
60. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine’in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.
Parçada kendisinden söz edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Vefik Paşa B) Cenab Şehabettin
C) Ahmet Haşim D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Şinasi
 CEVAPLAR

41. A  42. D  43.B  44.D 45. A 46. B 47. C  48.  C  49. B  50. C  51. B  52. A  53. C  54. A  55. A 56. E  57. C  58. A 59. B  60.D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.