Edebi Türler Test 4 (nazım şekilleri, ölü kafiye, redif, gazel)

08.10.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

61. Aşağıdaki dizelerden hangisi didaktik şiire örnek olabilir?

A) Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası
B) Dinledim telaşlı kanunlardan sarışın Türkçeyi
Nasıl da sevdim ne iştir bilmeden sevmeyi
C) Boynu bükük eller dizler üstünde
İster bir yabancının, ister kardeşimin de
D) Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz
Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz.
E) Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan
62. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) Kuşların ardı sıra sürüklerim denizi
Bağlanır bir ucuna gemiler dizi dizi
B) Ağlasın yalılarda bekleyen cariyeler
Bir uzun düşünceye dalsın kameriyeler
C) Dağınık saçlarıyla yalılar bir ucuna
Bir güzel düşmüş gibi bir kaplanın avucuna
D) Bir yumak iplik gibi şehri saran bu teller
Meydanları süsleyen bu tunç yüzlü heykeller
E) Duvarda çizilen resim çerçeveleri
Konsol üstünde çölün uydurma develeri
63. I. Herhangi bir konuda bilgi vermek ve bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
II. Tabiat güzellikleri, dağlar ve çoban hayatına duyulan ilgi ve maceraların anlatıldığı şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.

Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Didaktik – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik
E) Lirik – Pastoral – Didaktik

64. Zeynep’e yaptırdım altından tarak
Tara da zülfünü omzuna bırak
Görüşmek isterim yollarım ırak
Zeynep’im Zeynep’im şanlı Zeynep’im

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I., II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.
B) Şiirin kafiye düzeni “aaab” şeklindedir.
C) 6 + 5 duraklıdır ve 11 ‘li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) “ak” sesleri arasında tam uyak vardır.
E) Nazım türü koşmadır.
65. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın
Veysel’in dilinde tespihtir adın
Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)
Ahu gözle sümbül saçlı maralım

Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Lirik bir şiirdir.
B) Şiirin son dörtlüğüdür.
C) Ölçülü bir şiirdir.
D) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
E) Anonim bir türküdür.
66. Nasıl acıkırsa susarsa insan
Öyle sevdim bir memleket kızını
Yukarıdaki dizelerle,
I. bir şey bu aşkın
II. aramıza dağlar
III. deryalar koyan
IV. artırdı hızını
sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) I. – IV. II. – III.
B) IV. – I. II. – III.
C) III. – II. IV. – I.
D) III.-IV. I. – II.
E) I. – II. IV. – III.
67. I. Özellikle  aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır.
II. Beyit sayısı 5 ile 9  arasında değişir.
III. Uyak düzeni, aa  bb  cc  dd  şeklindedir.
IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir.
V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır.

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?
A)III. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) II ve IV     E) II. ve IIII
68.-Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli
     Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir.
    – Cennet cennet dedikleri
     Birkaç köşkle birkaç huri
     İsteyene sen ver onu
     Bana seni gerek seni
Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir.
I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir.
II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir. 
III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir.
IV. Uyak örgüsü aynıdır.
V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir.
Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir? 
 A) V  B) IV  C) III   D) II  E) I
                                                                                                                  
69. Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler
Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir?
Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Mesneviden alınmış bir beyittir.
B) Kasidenin dua bölümünden alınmıştır.
C) Herhangi bir gazelin makta (son) beyitidir.
D) Gazelin matla (ilk) beyiti değildir.
E) Mersiyeden alınmış bir beyittir.
70. I. O temayül o tegafül o eda
   O tebessüm o tekellüm o sada
II. Kamet-i naziki bir ince fidan
     Arızı hem sıfatı berg-i hazan
III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel
      Tab’-ı insana nice vere halel
IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni
      Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.
V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır
     Bana günde bin kez ölmek azdır.
Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz?
A) I   B) II  C) III  D) IV  E)  V
71. I.  Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya
    Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni
II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam
     Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın
III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül
      Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül
IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire
      Neyleyim kurtulamam tab’-ı heves-nakimden
V.  Ben kulun layık değüldür valsına amma yine
      İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni
Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?
A)  I     B) II    C) III    D) IV    E) V
72. I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur
    Baki kalır sahife-i alemde adımız
II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler
    Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan
III.Leyla ana verdi cümle rahtın
    Pak eyledi bergden dırahtın
IV.Heva ara’isi gül-zara çehre-güşa
   Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda
V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada
    Bir lahza komaz saki-i devran elimizde
Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?
A)  I    B) II    C) III    D) IV    E)  V
73. I. Mesnevi
II. Müstezat
III.Tuyuğ
IV. Kaside
V. Rubai
Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)I. ve V    B) III. ve IV   C) III ve V    D) II ve IV     E) II. ve IIII
74. I. Gazel
II. Şarkı
III.Tuyuğ
IV. Kaside
V. Müstezat
Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?
A)II ve V                  B) II. ve IV            C) I ve II      D) I ve IV     E) II. ve IIII
75. I. Siham-ı Kaza – Nedim
II. Leyla vü Mecnun – Baki
III.Garipname – Aşık Paşa
IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip
V. Şikayetname – Fuzuli
Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
A)III ve V   B) I. ve IV    C) I ve I    D) II ve V     E) I ve IIII
76. I. Şarkı
II. Murabba
III.Müstezat
IV. Kaside
V. Rubai
Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)II. ve V                  B) III. ve IV            C) III ve V      D) I ve IV     E) II. ve IIII
77. I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir.
III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.
IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel     B) Müstezat   C) Mesnevi    D) Kaside   E) Müsemmen
78. Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.
Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murabba           B) Müstezat           C) Tuyuğ             D) Terkib-i Bent      E) Şarkı
79. I. Hece ölçüsü kullanılması.
II. İlk iki dizenin doldurma olması.
III. Hep tunç uyak kullanılması.
IV. Tek dörtlükten oluşması
V. Anonim olması
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri mani ile rubai nin ortak özelliğidir?
A)II ve V      B) Yalnız I     C) Yalnız IV      D) III ve V     E) I ve III
80. I.   Nedim
II.  Baki
III. Şeyh Galip
IV. Evliya Çelebi
 V. Katip Çelebi
Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?
A)IV ve V     B) Yalnız I      C) Yalnız II      D) II ve V     E) I ve IV
61-A 62-A 63-D 64-D

 65-E  66-A  67-A  68-C  69-D  70-D 71-C 72-A 73-C 74-E 75-C 76-B 77-C 78-D 79-C 80-A 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.