Edebi Türler İle ilgili Test 1 (Roman, hikaye, tiyatro,geleneksel tiyatro)

08.10.2012 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Her iki türü de denemiş olan yazarın bu türler hakkındaki düşünceleri şöyle:”—- hayat apartmanının bütününü her katta biraz bekleyip soluklandıktan sonra dolaşır. —- ise katlarda bolca zaman harcar, ayrıntılı bir şekilde bir araştırma yapar ve hayat apartmanını öyle dolaşır.”
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki düzyazı türlerinden hangileri getirilmelidir?
A) Tiyatro – Roman  
B) Makale – Fıkra
C) Anı – Günlük  
D) Deneme – Eleştiri
E) Hikâye – Roman
2. Romanlar konularına göre sınıflandırılırlar. Ruh çözümlemelerine yer verilenler, gelenek ve görenekleri anlatanlar, yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatanlar, belli bir düşünceyi savunanlar, bir sanatçının ya da önemli bir kişinin yaşamını konu edinen romanlar bazı roman türlerindendir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki roman türlerinden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Psikolojik roman
B) Töre romanı
C) Egzotik roman
D) Tezli roman
E) Otobiyografik roman

3. Hikâye ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B) Eski edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazarı Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli öğeleridir.
E) Ağır basan öğenin olay olduğu hikâyelere Çehov tarzı hikâye denir.
4. “Karagöz, meddah ve ortaoyunu”na ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Karagöz oyunu “mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş” bölümlerinden oluşur.
B) Bu oyunlar, güldürü öğesine yer verir.
C) Meddahlık hareketten çok, ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır.
D) Bu oyunlar nazım ve nesir olarak yazılırlar.
E) Göze ve kulağa seslenen oyunlardır.
5. (I) Tragedya acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür. (II) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir. (III) Konularını, mitolojiden ve tarihten alır. (IV) Zaman, olay ve mekân birliği kuralına uyulur. (V) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tragedya ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
6. I. Kahramanların iç dünyasını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinen romanlardır.
   II. Bir devrin ya da bir çevrenin gelenek ve göreneklerini yansıtan romanlardır.
  III. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romanlardır.
  IV. Konusunu geçmişte yaşamış kahramanlar ve onların yaşadığı toplumdan alan romanlardır.

Yukarıda açıklamaları verilen roman türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

A) Tarihi roman – psikolojik roman – egzotik roman – töre romanı
B) Psikolojik roman – töre romanı – egzotik roman – tarihi roman
C) Egzotik roman – töre romanı – tarihi roman – psikolojik roman
D) Töre romanı – tarihi roman – psikolojik roman – egzotik roman
E) Psikolojik roman – egzotik roman – tarihi roman – töre romanı
7. Kişisel ve toplumsal bozuklukları, komiklikleri ortaya sererek seyirciyi güldürme yoluyla düşündürme ve doğru yola yöneltmeyi amaçlayan tiyatro türüdür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dram  
B) Tragedya
C) Komedya  
D) Ortaoyunu
E) Meddah
8. Aşağıdaki düz yazı türleriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dram, insan hayatının acı, tatlı, gülünç yanlarını yansıtan tiyatro türüdür.
B) Roman ve hikâye türleriyle ilgili temel ayrım uzunluk-kısalıkla ilgilidir.
C) Bir haberi, dileği ya da duyguyu, yanımızda olmayan birine iletmek amacıyla yazılan yazılara mektup denir.
D) Çehov tarzı hikâyelerde olay değil, anlatım ön plandadır.
E) Divan edebiyatındaki tezkireler konu bakımından hatıra türü ile benzerlik gösterir.
9. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden değildir?
A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Hem acıklı hem de komik olaylar bir aradadır.
C) Konular çağdaş toplumdan ve günlük olaylardan alınır. .
D) İşlediği konuya göre “karakter komedyası, töre komedyası” gibi isimler alır.
E) Dilde ve üslupta soyluluk aranmaz.
10. Geleneksel Türk tiyatrosu için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

A) Daha çok sözlü olarak devam etmiştir.
B) Söz oyunlarıyla seyirci eğlendirilmeye çalışılır.
C) Sahne, perde, dekor gibi öğelerden yoksundur.
D) Zıt tiplerin atışmaları üzerine kuruludur.
E) Konularını tarih ve mitolojiden alır.
11. Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Üç birlik kuralına uyulmaz.
B) Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
C) Erdem, ahlak ve öğreticilik gibi öğeler ön plandadır.
D) Acıklı olaylara yer verilir.
E) Vurma, yaralama, öldürme gibi dehşet uyandırıcı olaylar sahnede canlandırılmaz.
12. (I) İnsan yaşamından gerçeğe uygun kesitleri yer ve zamana bağlayarak ayrıntılı bir şekilde anlatan yazı türüdür roman. (II) Romanlar konularına göre sınıflandırılır. (III) Örneğin gelenek ve görenekleri anlatan romanlara töre romanı denir. (IV) Roman türü edebiyatımızda ilk defa Cumhuriyet Dönemi’nde denenmiştir. (V) Romanda mekân ve zaman, hikâyeye göre daha geniş kapsamlıdır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
13. Hayatın acı ve komik yönlerinin bir arada işlendiği tiyatro türüdür. Her sınıftan kişiler seçilebilir. Her türlü olay sahnede gösterilir. Üç birlik kuralına uyulmaz.
Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tragedya
B) Dram  
C) Komedya
D) Karagöz
E) Ortaoyunu
14. Ruh çözümlemelerini ön plana alan romanlardır. Kahramanların iç dünyalarını ve insan benliğinin sosyal yaşamdaki belirtilerini konu edinir. Dünya edebiyatında Dostoyevski, Andre Gide; Türk edebiyatında ise Mehmet Rauf, Peyami Safa bu roman türünde başarılı eserler vermişlerdir.
Parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre romanı
B) Egzotik roman
C) Tarihi roman
D) Psikolojik roman
E) Tezli roman
15.  Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A)   Eleştiri
B)   Biyografi
C)   Otobiyografi
D)   Makale
E)   Mektup
16.  – Güncel konularda yazılır.
– Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz.
– Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
   Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Sohbet
B)   Anı
C)   Fıkra
D)   Deneme
E)   Makale
17.  Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?
A)   Fıkra
B)   Söyleşi
C)   Eleştiri
D)   Röportaj
E)   Makale
18.   
I.   Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
II.   Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III.   Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV.   Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
   Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ortaoyunu
B)   Meddah
C)   Karagöz
D)   Komedi
E)   Seyirlik Köy Oyunu
19.  
I.   Olaylar hayal ürünüdür.
II.   Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
III.   Evrensel konuları işler.
IV.   Olaylar -miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
V.   Birtakım tekerlemelerle başlar.
   Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Makale
B)   Deneme
C)   Masal
D)   Fabl
E)   Fıkra
20.
I.   İlk edebi roman
II.   İlk realist roman
III.   İlk tarihi roman
   Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A)   Mai ve Siyah   Cezmi   Araba Sevdası
B)   İntibah   Araba Sevdası   Cezmi
C)   Araba Sevdası   İntibah   Karabibik
D)   Karabibik   Eylül   Telemak
E)   İntibah   Mai ve Siyah   Cezmi
 1-E  2-E  3-E  4-D  5-B  6-B  7-C  8-E  9-B  10-E  11-A  12-D  13-B  14-D 15-B 16-C 17-C 18-B 19-C 20-B

 

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.