12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

19.06.2012 tarihinde Genel kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

1. Aşağıdaki cümlelerin yanına bilgiler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p. )
a) ( ) Öykücülüğü kendine meslek edinen ilk yazarımız Ömer Seyfettin’dir.
b) ( ) *Romanları etkilendikleri akıma göre (üslup bakımından) “romantik roman, “gerçekçi roman”, “doğalcı roman”, “estetik roman”, “izlenimci roman”, “dışavurumcu roman”, “yeni roman” şeklinde sınıflandırabiliriz.
c) ( ) Bir romanda anlatıcının bakış açısı olay örgüsü içinde değerlendirilir.
ç) ( ) Romanlarda olay örgüsünden oluşan parçalar olay halkasını oluşturur.
d) ( ) Edebiyatımızda realizmin etkisinde ve teknik yönden ilk başarılı roman örnekleri Cumhuriyet Döneminde verilmiştir
e) ( ) Tanzimat dönemi romanlarında konular genellikle ülke sorunları ve yerli hayattan seçilirken Millî Edebiyat döneminde alafrangalık, cariye ve esirlik gibi konulara ağırlık verilmiştir.

f) ( ) Tanzimat Dönemi romanlarında olay örgüsünde rastlantılara sıkça yer verilir, romantizmin etkisiyle kişiler genellikle tek yönlüdür; Servet-i Fünun ve Millî Edebiyat Döneminde ise olayların akışında rastlantılara pek yer verilmeyip gözleme önem verilmiştir
g) ( ) Tanzimat ve Servetifünun dönemi roman ve hikâyelerinde genellikle uzun tasvirler, süslü bir dil kullanılırken Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâyelerinde daha sade bir dil kullanılmıştır.
h) ( ) Olaya dayalı metinlerde, olay örgüsü ve temanın oluşması için sadece “mekân” yeterlidir.
ı) ( ) Roman ile öykü arasındaki en önemli fark, romanda kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak olay örgüsünde ayrıntıya inilmesidir.
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz. (10 p.)
Öykü, bir tür olarak karakteristik özelliklerini ancak 19. yüzyılda romantizm ve realizm akımlarının yaygınlaşmasıyla kazanmıştır. Dünya edebiyatında bu tür başlıca iki kolda ilerlemiştir. ……………….. veya …………….. de denilen hikaye çeşidinin kurucusu Fransız yazar Alphonse Daudet (Alfons Dode) ve ……………………………………….’ tır. ……………………. hikâyesinin temsilcisi ise Rus yazar …………………………… ‘dur. Bizde, destanlar, halk hikâyeleri ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, XIV ve XV. yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile çağdaş hikâye tekniğine yaklaşmıştır. Millî kültürümüzün önemli parçalarından “Dede Korkut Hikâyeleri”, “destanlar” ve “halk masalları” nı saymazsak, Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, …………………………….döneminde görülür. Basılan ilk hikâye kitabı, Emin Nihat’ın “Müsameretname”sidir. Bu kitapta toplanan hikâyelerin kuruluşu, işlenişi “Binbir Gece Masalları” na benzer. XIX. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte Batılı anlamda ilk örneğini ………………………………… “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler ) adlı eserini yazarak vermiş; “Kısadan Hise” ile bu türü geliştirmiş, ……………………………………., ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde …………………………………..’le kazanmıştır. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin ………………………. hikâyesinin, Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal ise ………………………. hikâyesinin en önemli temsilcileri olarak edebiyat tarihimizdeki yerini almıştır.
——————————————————————————————————————————–
3.         Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;     Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl!      Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
Sakarya; saf çocuğu, masum Anadolu’nun,   Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız; Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;     Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;    Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;    Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..
NECİP FAZIL
Ben yanmasam sen yanmasan biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.
Hava toprak gibi gebe. Hava kurşun gibi ağır.
Bağır bağır bağır bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeğe çağırıyorum…
NAZIM HİKMET
Yukarıda verilen iki şiiri yazarlarını da göz önüne alarak vermek istediği mesajlar açısından değerlendiriniz.(8p)
4) Egzistansiyalizm(Varoluşçuluk)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10p)
5) Nazım Hikmet Ran’ ın edebi kişiliği hakkında bilgi verip ve sanatçının beş eserinin adını yazınız. (10p)
6) Dağda dolaşırken yakma kandili
Fersiz gözlerimi dağlama gurbet
Ne söylemez akan suların dili
Sessizlik içinde çağlama gurbet
a) Yukarıdaki şiiri biçim özelliklerine (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz. (8p)
b) Temasını bulunuz. (2p)
7) Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (10p)
Düşten Güzel
Koçyiğit Köroğlu
Rahatı Kaçan Ağaç
Bir Adam Yaratmak
Canavar
Mona Roza
Göğe Bakma Durağı
Sizin Hiç Babanız Öldü mü?
Mendilimde Kan Sesleri
Danaburnu
8) Mavi Akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (9p)
9) İkinci Yeni akımı hakkında bilgi verip bu akımın temsilcilerini yazınız. (15p)
10) Toplumsal Gerçekçilik akımı ve bu akımın temsilcileri hakkında bilgi veriniz. (8p)
Please follow and like us:
İlgili Terimler :
Yazar Hakkında

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

  • Meta

  • Enjoy this blog? Please spread the word :)