TÜRKÇE SORU BANKASI TEST 1

26.12.2011 tarihinde Türk Edebiyatı Soru Bankası kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

       TÜRKÇE SORU BANKASI TEST  1    

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” sözcüğü “büyüklüğünde” anlamında kullanılmıştır?
A) Dallardan yumruk kadar elmalar sarkıyordu.
B) Kuzu kadar uysal bir çocuktu.
C) Benim kadar o da tatlıyı sever.
D) Bahçelerinde on, on beş kadar ağaç vardı.

2. “Açılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “geçit vermek” anlamında
kullanılmıştır?
A) Fazla açıldığı için çok çabuk iflâs etti.
B) Kimselere açılamıyor, günden güne eriyordu.
C) Aşağıdaki demir kapı bahçeye açılıyordu.
D) Güneşten, perdenin rengi iyice açıldı.

3. 1- Odadaki kederli hava birden dağıldı.
2- Kaleci gol yiyince takım dağıldı.
3- Baba gittikten sonra aile dağıldı.
4- Siyah saçları, rüzgardan dağıldı.
“Dağılmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin
hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1 – 2 B) 2 – 3 C) 3 – 4 D) 1 – 4

4. “Acaba” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “kararsızlık” anlamı katmıştır?
A) Acaba bugün Yeliz’e uğrasak mı?
B) Mustafa bizimle tiyatroya gelir mi acaba?
C) Acaba kiminle görüşmeye gitti?
D) Bu işi becerebilecek mi acaba?

5.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi gereksizdir?
A) Arkadaşlarının konuşmasını can kulağıyla
dinliyordu.
B) Kardeşinden aylarca haber alamayınca çok
meraklandı.
C) Yeni buluşu onlara çok zaman kazandırdı.
D) Babasının karşısında ses çıkarmadan
sessizce bekliyordu.

6. “Kuş cıvıltıları ve doğanın güzelliği beni hayata
bağlayarak, ruhumun nefes almasını sağlı-
yordu.” cümlesinde altı çizili söz grubunun
cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin
hangisinde vardır?
A) Sevenler sevdiklerinden ayrı yaşayamazlar.
B) Kum fırtınasında nefes alıp vermek zorlaşır.
C) Şiir okumak ve dinlemek insanı rahatlatır.
D) Bu olay senin anlattıklarınla aydınlandı.

7. “Yüzünden memnun olmadığı belliydi; …… bir
şey söylemeye cesaret edemiyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) fakat B) yine de C) ancak D) ya da

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne eksikliğinden” kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
A) Fasulyeler çok suda kaldıkları için şişmiş.
B) Konuklarla selamlaşarak odalarına çıkardı.
C) İş yerinden istifa ederek ayrılmıştı.
D) O şarkı bugünlerde çok istek alıyor.

9. 1- sonunda üzüleceğin
2- arkasından sevineceğin
3- daha iyidir
4- bir üzüntü
5- bir sevinçten
Yukarıda numaralandırılmış sözcük grupları ile
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için
sıralama nasıl yapılmalıdır?
A) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 D) 5 – 3 – 2 – 4 – 1

10.  Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk
cümlesi olabilir?
A) Bütün bunlar bizim iyi bir dinleyici olmamızı
engellememelidir.
B) Dinlediklerimizi kavramanın yolu, konuşmacının fikirlerini kendi düşüncelerimizle
karşılaştırmaktan geçer.
C) O konu bizim inançlarımıza, düşüncelerimize
ters düşüyor olabilir.
D) Dinleyicinin bunu yapabilmesi için, ana fikir
ve yardımcı fikirleri birbirinden ayırması
gerekir.

11. Benim bildiğim, gördüğüm bu yeryüzünde pek
az kimsenin bir fikri vardır, pek az kimse fikirlerle uğraşır. Kişioğlu düşünen bir varlıkmış;
düşünebilir demek daha doğru olur. Canı
isterse düşünür… Ne diye yorsun kendini?
Düşünmeyi uzmanlara ısmarlamıştır. Onların
dedikleriyle yetinir. İnanır, sımsıkı inanır.
Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılır?
A) Düşünmenin çaba gerektiren bir eylem
olduğu
B) İnsanların kendi düşüncelerinin peşinden
gittikleri
C) İnsanların düşünceleriyle var oldukları
D) Düşünceler değişse de bunu dile getirmenin
zor olduğu

12. Kendi yazınızı yazarken de okurken de yüzü-
nüzde gülücükler açmıyorsa, bilin ki okuyanın
yüzünde de açmaz. Okur sizi asla kollamaz.
Onlar yeri geldiğinde acımasız olurlar.
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir yazı önce yazarı tarafından beğenilmelidir.
B) Yazar, ilgi uyandıran konuları ele almalıdır.
C) Yazar, her türlü eleştiriye açık olmalıdır.
D) Yazının başarısı gösterilen özene bağlıdır.

13. Gök masmavi bu sabah,
Güzel şeyler düşünelim diye,
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar,
Bulutlara hayretinden…
 Cahit Sıtkı Tarancı
Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi insana
benzetilmiştir?
A) Gökyüzü  B) Sabah
C) Ağaçlar  D) Bulutlar

14. Biz her okuryazarın edebiyat okuru olduğunu
sanıyoruz. Her gözü görenin sinema seyircisi
olamayacağı gibi böyle bir şey de yok. Sanı-
yorum ki dünyanın tüm ülkelerinde insanların
nasıl bir edebiyat okuru olabileceklerine dair bir
eğitim veren okul yok. Bu bir gelişme sorunudur. Mesela resim öyle hızlı gelişmiş ki resim
seyircisi resme ayak uyduramamış, seyirci daha
sonra gelişmiş. Edebiyatta da bu böyledir.    
20. yüzyılın ilk çeyreğinde edebiyat büyük sıçramalar yapmış, daha sonra bunlar artarak
sürmüştür. Okur da bu sıçramalara ayak uyduramamış, yazar kendisini çok özgür saymış ve
okurunun azalmasını göze almış.
Paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangi
ikisinden yararlanılmıştır?
A) Betimleme – tanımlama
B) Örnekleme – karşılaştırma
C) Betimleme – karşılaştırma
D) Tanımlama – örnekleme

15. Mehmet Âkif Ersoy, eserlerinde vatan sevgisi,
din ve ahlâk gibi konuları işlemiş, aruz ölçü-
sünü başarıyla kullanmıştır. Eserlerinde realist
akımın etkileri görülmektedir. Manzum hikâyeleri; lirik, epik, didaktik özellikler gösterir. Hiçbir
edebî topluluğa katılmayan şair, eserlerini
bağımsız bir anlayışla yazmıştır.
Parçaya göre yazar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Toplum için sanat görüşünü benimsediği
B) Eserlerinde olaylara gerçekçi bir anlayışla
yaklaştığı
C) Divan şiirinin biçim ögelerinden etkilendiği
D) Sade ve akıcı bir dil kullandığı

16. (1) Tercüme, sadece kelimelerin karşılığını koymak değildir, dilde yaratma işidir. (2) Sadece
kelimelerin karşılığını bulmak olsaydı,
Fransa’da her İngilizce bilenin, İngilizce
kitapları iyi tercüme edebilmesi lazımdı. (3) Ama
öyle değil. (4) Üslup, sanat eserinde her şeyden
önemlidir. (5) Falan romanın Fransızcası çok
güzeldir, tatlı tatlı okunur, diyorlar; İngilizcesini
alıyoruz: Sıkıntılı, okunmaz bir şey.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

17. Düşünen insanların sorunlar karşısında, farklı
tutumları olabilir. Kimi sorunları görmezden
gelir. Kimi de anlamaya çalışır. Aklının erdiği
yere kadar sorunları çözümlemek, anlaşılabilecek ögelere bölmek, dolayısıyla neleri çözemeyeceğini bilmek ister. Bunu başarması,
bilinen belli kalıpları kırarak, onun ardında
gizlenenleri ortaya koymasıyla mümkündür.
Parçaya göre, düşünen insanın sorunlar
karşısında aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenmez?
A) İlgi alanı dışında olan konulara yüzeysel
yaklaşması
B) Olayların altında yatan nedenleri araştırması
C) Kendi gücünün sınırlarını bilmesi
D) Sorunları çözmek için alışılmamış yöntemler
denemesi

18. Hepimize geçmiş olsun,
Atlattık bu kışı da burnumuz kanamadan
Sıkıntımız kalmadı soğuktan yana.
  Rıfat Ilgaz
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?
A) Ulama  B) Ses düşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi D) Kaynaştırma

19. Birgün insan virgülü kaybetti. O zaman zor ve
uzun cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler
kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince
düşünceleri de basitleşti. Sonra ünlem işaretini
kaybetti, alçak bir sesle ve ses tonunu değiştirmeden konuşmaya başladı. Artık ne bir şeye
kızıyor ne de bir şeye seviniyordu.
Parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam
ettirilemez?
A) Hiçbir şey onda en ufak bir heyecan
uyandırmıyordu.
B) Duygularına yeni anlamlar yüklemek
istiyordu.
C) Korkunun da ne olduğunu unutmuştu.
D) Olaylar karşısında tepkisiz kalıyordu.

20. Günümüzde sinema gibi birtakım anlatım
biçimleri ortaya çıktı. Ama hiçbiri romanın yerini
tutamaz. Roman sözle yazılır. İnsanı insan
yapan, insanın yaratıcılığını sağlayan en büyük
öge de sözdür. Bundan dolayı ne kadar yeni
biçimler de bulsak romanın yeri doldurulamaz.
Çünkü roman okuyucuya yaratma imkânı verir.
Paragraftan, romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Okuyucuya yaratıcılık olanağı verdiği
B) Her okunduğunda yeni anlamlar kazandığı
C) Kolay anlaşılan bir tür olduğu
D) Dile dayalı bir anlatım biçimi olduğu

21.  Aşağıdaki sorulardan hangisi eylemin yapılıp
yapılmadığını öğrenmek için sorulmuştur?
A) Bugün postacı geldi mi?
B) Bu saatte kapıyı kim çalar?
C) Hangi caddedeki bankaya gidiyorsun?
D) Bayram tebriğini nereden göndermişler?

22.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Evdeki bütün eski eşyaları attı.
B) O kadar çok ağladıki kimse susturamadı.
C) Seninki bugün de işe gelmedi.
D) Teyzemler ilerideki sokağa bugün taşındılar.

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Dost, kötü günde belli olur.
B) İyi dostluklar hesapsız kurulur.
C) Her bir dost içinizdeki başka bir dünyayı
yansıtır.
D) Fedakârlık, kalıcı sevginin güvencesidir.

24.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kaybettiği anahtarını herkese arattı.
B) Yalan söylediğini duyunca onu işten attırdı.
C) Beni gün boyu o iş için uğraştırdı.
D) Öğrencilerine bütün meyveleri ikiye
böldürdü.

25.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme bir
varlığı nitelememiştir?
A) Yaptığı yarım yamalak ödevler için her
zaman bir bahanesi vardı.
B) Doğru dürüst iş bulamadığın sürece aileni
geçindiremezsin.
C) Otobüsün içi işten eve dönen yorgun argın
insanlarla doluydu.
D) Bu işe sorgusuz sualsiz başlamak doğru
değildir.

TÜRKÇE TESTİ
1. A  2. C  3. B  4. A  5. D  6. C  7. D  8. B  9. C  10. B  11. A  12. A  13. C  14. B  15. D  16. C
17. A  18. D  19. B  20. C  21. A  22. B  23. D  24. C  25. D

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.