TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 3
1.Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet – i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
A)   Rubab – ı Şikeste                 B)  Aşk – ı Memnu
C)    Yeni  Hayat                         D)  Eylül
E)    Kırk Yıl
2.Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
a)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
b)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
c)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
d)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
e)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.
3.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret aittir?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Tarih-i kadim şiirinde  2.Abdülhamit’e nefretini anlatır.
D) Şiirlerinde sürrealizmden izler bulunur.
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)  Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile
      getirilmiştir.
B)  Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C)  Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D)  Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E)   Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde
       kalmışlardır.
5. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
                                           I                  II
Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
      III                                    IV
başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin
birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
                                    V
kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I       B) II      C)  III      D) IV       E) V
  6.Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa’nın eserlerinden oluşmuştur?
A)Zafername, Terkib – i bent, Terci – i Bent, Me­raki
B)Zafername, Harabat, Rüya, Defter – i Amal
C)Harabat, Rüya, Eşar – ı Ziya, Sergüzeşt
D)Yeniçeriler, Terkib – i bent, Terci – i bent, Rüya
E)Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar – ı Ziya
 7. Şinasi’ için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?
A)Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu
B)Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı
C)Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği
D)Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı
E)Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger­çekleştirdiği
8.Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?
A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
E) Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.
 9. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun  edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
B) Aruz vezninin kullanılması
C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
D) Nazmın nesre yaklaştırılması
E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması
   10.Namık Kemal’in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından  diğerlerinden farklıdır?
A)Akif Bey          B)  Vaveyla                     C)Vatan Mersiyesi         
D)  Vatan Şarkısı          E)  Hürriyet Kasidesi
 11.Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tevfik Fikret   
B)  Ziya Paşa
C)  Mehmet Emin Yurdakul
D)  Ömer Seyfettin
E)  Mehmet Akif
 12.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
A)  Genç Kalemler
B)  Türk Derneği
C)  Türk Yurdu
D)  Türk Ocağı
E)   Mavi
 13.Cenap Şahabettin’in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?
A)Evrak – ı Leyal – şiir            B)Körebe – tiyatro
C)Tiryaki Sözleri – özdeyiş      D)Nesh-i sulh – makale
E)Avrupa Mektupları – Gezi
14. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilber’in ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Araba Sevdası   B) Sergüzeşt C) Yağmur Beklerken
 D) Mai ve Siyah                  E) Bir Sürgün
15.Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı için  hangisi söylenemez?
A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
B)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
C)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
D)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçek­leştirdiği
E)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği
 16. Servet-i Fünun edebiyatında roman ve öyküde I
Fransız edebiyatı örnek alınmış, realizmden etkilenil-
               II                                        III
                                  .                                                    
miştir. Romanlarda Istanbul’un aydın çevresi ile konak
LV
yaşamı işlenmiş, toplumsal problemlere de geniş yer
verilmiştir.                        V
  Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I             B) II            C) III           D) IV           E) V
17
I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.
IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.
V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) i.        B) ii.        C) iii.       D) İV.     E) V.
18 .Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Ro­manlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerin­de daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizi­mini andıran bir tutum görülür. Edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakile­rin hangisidir?
A)Halit Ziya Uşaklıgil
B)Hüseyin Rahmi Gürpınar
C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay
19. Tanzimat dönemi edebiyatında eski – yeni çeliş­kisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi’ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyiti özdeyiş ola­rak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak “Harabat” adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.
Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin­den söz edilmektedir?
A)  Ziya Paşa
B)  Ahmet Mithat Efendi
C)  Recaizade Mahmut Ekrem
D)  Ahmet Vefik Paşa
E)   Nabizade Nazım
20.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A)  Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B)   İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C)  “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D)  Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E)   Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
       kullanmışlardır.
21. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A)  J.J. Rousseau            B)  Lamartine             C)  Goethe
D) Victor Hugo              E)   Stendhal
22. Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A)  Emile Zola               B) V.Hugo                C)  Steinbeck
D)  T. Gautier                 E) Baudelaire 
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.