TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 1

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 0 Yorum Yapılmış.

                         
                                  TÜRK EDEBİYATI KARMA TEST 1

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazarla bağlı olduğu ekol yanlış verilmiştir?
A)  Ziya Paşa – Tanzimat Edebiyatı
B)  H. Ziya Uşaklıgil – Servet-i Fünûn Edebiyatı
C) Ahmet Haşim – Fecr-i Âti Edebiyatı
D) Tevfik Fikret – Fecr-i Âti Edebiyatı
E)  Ömer Seyfettin – Milli Edebiyat
2. Gazetedeki yazılarımda, sadece günlük yaşamı anlatıyorum. Günlük yaşamın küçük ayrıntılarını güleryüzlülüğümle eritiyorum. Sert olan her şeyi yumuşatmaya çalışıyor, her sözcüğü gülümseyen insana benzetiyorum.
Söz konusu yazarın anlattığı yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Söyleşi
B)  Makale
C) Anı
D) Deneme
E)  Hikaye
3. Yazı türleri “yaratıcı” ve “öğretici” diye ayrıl¬sa, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A)  eleştiri, öykü, şiir, roman / deneme, tiyatro, fıkra, makale
B)  şiir, öykü, roman, tiyatro / eleştiri, anı, fıkra, makale
C) makale, öykü, roman, şiir / fıkra, eleştiri, tiyatro, deneme
D) tiyatro, öykü, biyografi, fıkra / roman, eleştiri, makale, deneme
E)  anı, roman, öykü, makale / fıkra, şiir, eleştiri, deneme, makale

4.   Mal sahibi, mülk sahibi
      Hani bunun ilk sahibi
      Mal da yalan, mülk de yalan
      Var biraz da sen oyalan
Yunus Emre’den alınan bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)  Süslü ve sanatlı bir anlatım görülmektedir.
B)  Şarkı nazım biçimiyle yazılmıştır.
C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
D) Mahallileşme akımının özelliklerini taşı¬maktadır.
E)  Kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır.
5. “19. yüzyılda, Türk edebiyatı Batılılaşma hareketlerine bağlı olarak yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.”
Sözü edilen bu yeni türler aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Anı, söylev, Karagöz
B)  Tiyatro, şiir, eleştiri
C) Makale, öykü, tiyatro
D) Roman, öykü, tiyatro
E)  Öykü, ortaoyunu, fıkra
6. Aşağıdakilerden hangisi “Servet-i Fünûn edebiyatı” sanatçılarının ortak özelliklerin¬den birisideğildir?
A)  Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
B)  Dilde “halka doğru” ilkesini benimseme
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat” görüşüne bağlanma
E)  Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme
7. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden han¬gisine Tanzimat romanında rastlanmaz?
A)  Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
B)  Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.
C) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
D) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
E)  Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
8. “Tanzimat edebiyatının gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de gazetelerdi. Halkla bağ kur¬ma, halkın diline ulaşma çabalarının ve Batı’ya açılma hareketlerinin odak noktası olmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmeye katkıda bulunmamıştır?
A)  Tercüman-ı Ahval
B)  Hürriyet
C) İbret
D) Takvim-i Vekayi
E)  Tercüman-ı Hakikat
9. “Şiirsel söyleyişle konuşma dilinin doğallığın¬dan yararlanmak; günlük hayatın, küçük insan¬ların sorunlarını, yaşama sevincini dile getir¬mek; süslü söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir tercih etmek; vezin, kafiye gibi biçim¬sel kalıpları kırmak, gelenekten kopmak…”
Yukarıdaki düşünceler hangi edebiyat topluluğuna aittir?
A)  Tanzimat
B)  Beş Hececiler
C) Garipçiler
D) Yedi Meşaleciler
E)  Genç Kalemler
10. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının ve Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?
A)  Semai adlı nazım biçiminin kullanılması
B)  Soyut kavramların ele alınması
C) Parça güzelliğine önem verilmesi
D) Aşk konusunun işlenmesi
E)  Dillerinin yalın oluşu
11. Mendilim yudum arıttım
      Gülün dalında kuruttum
      İsmim ne idi unuttum
      Sorulmayı sorulmayı
Aşağıdaki bilgilerden hangisi, bu dörtlükle doğrudan ilgilidir?
A)  Aşık edebiyatından semai
B)  Divan edebiyatından ilahi
C) Tekke Halk edebiyatından ilahi
D) Destan edebiyatından koşuk
E)  Anonim Halk edebiyatından mani
12. Ne yanar kimse bana, ateş-i dilden özge
      Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı.
Fuzuli’den alınan bu mısra için aşağıdaki¬lerden hangisi söylenemez?
A)  Yalnızlık duygusu işlenmiştir.
B)  Edebi sanatlarına yer verilmiştir.
C) Azeri lehçesinin etkisiyle söylenmiştir.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
E)  Mısranın konusu tek taraflı aşktır.
1 D 2 A 3 B 4 D 5 D 6 B 7 B 8 D 9 C 10 D 11 A 12 E
Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.