TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF KARMA TEST 1

06.12.2011 tarihinde kategorisine eklenmiş, Kişi Okumuş ve 2 Yorum Yapılmış.

 TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF KARMA TEST 1

1.Aşık edebiyatında konusuna göre tabiat güzelliklerini anlatmak veya kadın gibi, sevilen varlıklar için söylenen şiirler …………….. ; savaşları, dövüşleri yiğitçe ve coşkulu anlatan şiirler …………….. diye adlandırılır.
Boşluklara aşağıdaki hangi ifadeler getirilmelidir?
A) Taşlama – Ağıt
B) Güzelleme – Koçaklama
C) Güzelleme – Taşlama
D) Koçaklama – Güzelleme
E) Ağıt – Koçaklama             
2.      Evleri var hâne hâne
         Benleri var dâne dâne
         Saramadan kâne kâne
         Görmedin mi ah civan Aliş’imi
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) a a a b şeklinde kafiyelenmiştir.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) “Kana kana” söyleyişi kafiye için “kâne kâne” olmuştur.
3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
A) Aruz vezni ile yazılmış olma
B) Kaside , mesnevi , gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme
D) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma
E) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla  fazlaca yüklü olma.

4. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? 
A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.
5. Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde şairin kendini övdüğü bölümdür?
A)Nesib    B)Fahriye  C)Tegazzül      D)Methiye      E)Dua
6. Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise                             öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
B)   Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca… şeklindedir,
   mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
C)   Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa                              kalıplarıyla yazılır.
D)   Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir;                       mesnevide vardır.
E)   Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.
7. Aşağıdaki  edebi türlerden hangisinde olay örgüsü  
yoktur ?
   A)  Roman   B)  Deneme  C)  Destan  D) Hikâye    E) Masal
               Menevşe derede sümbül borçtadır
               Kasapların gözü daim koçtadır
               Gözel sever diye yiğit suçtadır
               Bahar geçer koklar güz menevşeyi
                                                  Ercişli Emrah
8. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
B) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
C) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
D) Uyak  düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
E) Tam kafiye ve redif kullanılmış
9. (I)  Gazel     (II) Koşuk       (III) İlahi   (IV) Koşma  (V) Sagu
  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?
  A) I – III -V           B) II – III –V                 C) I – II- IV   
                    D) II-  IV – V              E) III-  IV – V 
10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
A)    İlahi-nutuk-deme-mani
B)    Nefes-devriye-mani-şathiye
C)     İlahi-nefes-deme-nutuk
D)    Mersiye-ilahi-nefes-deme
E)    Nutuk-semai-nefes-deme
11. Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
A) Semai – Tekke edebiyatı
B) Koşma – Âşık edebiyatı
C) İlahi – Tekke edebiyatı
D) Mesnevi – Divan edebiyatı
E) Gazel – Divan edebiyatı
12. Susamış topraklar gibi gönüller
       Tükenmiş, yok olmuş, nerde sevgililer?
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas       B) Teşbih    C) Telmih     D) Tevriye      E) Tariz
13. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan şiir, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel         B) Kaside    C) Mesnevi    D) Şarkı     E) Rubaî
14. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında yer almaz?
A)Göstermelik  B)Muhavere    C)Fasıl   D)Bitiş    E)Mukaddime
15. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
A)Göstermelik   B)Muhavere   C)Fasıl   D)Bitiş   E)Mukaddime
16. Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh Küşteri         B) Evliya Çelebi     C)Kambur Bâli Çelebi
                  D) Halil Hacı İvaz          E) Zuhurî
17.               I.         Meddah
                     II.        Orta Oyunu
                     III.      Karagöz
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
B) Tulûata dayanması
C) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları
D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları
E) Tümünün sahnede oynanması
18. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
A) Meddah                      B) Orta Oyunu            C) Komedi  
            D)Köy Seyirlik Oyunları           E) Karagöz
19. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
A)    Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
B)   Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
C)    Genellikle bir saz şairi tarafından anlatılır.
D)    Hikayelerdeki zaman bellidir.
E)   Dil son derece sadedir.
20.    Gaflet içinden uyan
         Edepsiz olma ey can
         Edepdür asl-ı imân
         Var edep öğren edep
Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahi          B)Nefes     C) Nutuk      D) Semai        E) Deme
21.   Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
         Adın büyük onun bağışla sucun
         Âdemi cennetten çıkardın niçün
         Buğday nene lâzım harmancı mısın
Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deme        B)Nefes    C) Nutuk     D) Semai      E) Şathiye
22.   Seni seven âşık neylesin malı
         Yumdukça gözünden döker mercanı
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare           B) Mecaz-ı Mürsel           C) Telmih
                 D) Teşhis                              E) Teşbih
23.   Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
         Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare          B) Mecaz-ı Mürsel           C) Telmih
             D) Teşhis                         E) Nida
I
II
Çiğdemin menevşen kokar
Güzeller göğsüne takar
İçinde sunalar oynar 
Derindir göllerin senin   
Yürü bre yalan dünya
       Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misal
Seni eken biçer bir gün
III
                     Kalktı göç eyledi Avşar illeri
                     Ağır ağır giden iller bizimdir
                     Arap atlar yakın eyler ırağı
                     Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.
24.Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Semai, varsağı, koşma
B)   Koşma, varsağı, semai
C)    Semai, destan, koşma
D)    Semai, varsağı, destan
E)   Koşma, destan, varsağı
25.Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
A)    Kaside- Mesnevi
B)    Mesnevi-Mersiye
C)    Mesnevi-Gazel
D)    Mersiye-Gazel
E)    Mersiye-Kaside

Yazar Hakkında
admin

Yazar : admin

Yazar Hakkında :

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Yorumlar
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Anonymous
03 Ocak 2013 - 19:31

cevapları yok mu ya .s

Anonymous
27 Mayıs 2014 - 17:17

bunların cevapları yok mu yaa.